Publications & Works

Articles Published in Other Journals

A Guide for Book Reviews

Ulum, vol.2, no.1, pp.169-174, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

A Guide for Book Reviews

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.21, no.2, pp.1415-1420, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Hâricîlerin Günümüzdeki Devamı İbâdîler mi Selefîler mi Metodik Bir Tartışma

e-makâlât Mezhep Araştırmaları, vol.9, pp.77-98, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

İbâdî Fırak Literatüründe Şehristânî Etkisi Kalhâtî Örneği

İslâmî İlimler Dergisi, vol.10, pp.149-168, 2015 (Other Refereed National Journals)

Uluslararası Molla Hüsrev Sempozyumu (18-20 Kasım 2011, Bursa)

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.20, pp.219-223, 2012 (Other Refereed National Journals)

Bâbertî’ye Nispet Edilen Bir Fırak Risalesi Hakkında Tespitler ve Mülahazalar

E-MALAKAT MEZHEP ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.5, no.1, pp.7-33, 2012 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

“International Conference: ‘Takfir: A Diachronic Perspective,’ 24-26 October 2011, Madrid-Spain,”

ILAHIYAT STUDIES-A JOURNAL ON ISLAMIC AND RELIGIOUS STUDIES, vol.2, pp.258-264, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tefsirde Ehl-i Sünnet Şîa Polemikleri, Mustafa Öztürk

İslam Araştırmaları Dergisi, pp.157-161, 2010 (Other Refereed National Journals)

Mezhepler Tarihine Giriş, Sönmez Kutlu

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.18, pp.629-636, 2009 (Other Refereed National Journals)

Ehl-i Sünnet’e Giden Yolda İbn Küllâb ve Küllâbiye Mezhebi, Tevfik Yücedoğru

Usul İslam Araştırmaları, pp.215-219, 2006 (Other Refereed National Journals)

73 Fırka Hadisinin Mezhepler Tarihi Kaynaklarında Fırkaların Tasnifine Etkisi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.14, no.2, pp.147-160, 2005 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Erken dönem Islam Mezhepleri Tarihi Literatürü Bağlamında GAS’ın Kaynaklık Değeri

Fuat Sezgin ve İslami İlimler Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 01 November 2019

Kelam ve Mezhepler Tarihi

TDV İslâm Ansiklopedisi İkinci Edisyon Hazırlık Çalıştayı - I, İstanbul, Turkey, 19 - 21 April 2019

İbnü’l-Cezerî’ye Nispet Edilen Ebeveyn-i Rasul Risalesi Üzerine Birtakım Mülahazalar

Uluslararası İbnü’l-Cezerî Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 November 2018

O’nun Ahlakı Kur’an’dı’: Kur’an’da Ahlakın Konumu ve Hususiyetleri Üzerine Değerlendirmeler

Tüm Yönleriyle Hz. Peygamber ve Ahlakı Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 16 - 17 November 2018

Hanefî-Mâtürîdî Fırak Geleneğine Dair Yeni Tespit, Tez ve Mülahazalar

Uluslararası İmâm Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik Literatürü Sempozyumu, Konya, Turkey, 14 - 15 October 2018

Mezheplerin Birbirlerine Karşı Kullandığı Dışlayıcı Dilin Arka Planına Dair Bir İnceleme

Rahmet ve Çatışma Bağlamında İslam Mezhepleri Sempozyumu, Karaman, Turkey, 25 - 27 March 2016, pp.231-235

Osmanlı Dinî Düşüncesini Ebeveyn-i Rasul Tartışmaları Üzerinden Okumak

Uluslararası Osmanlı Düşüncesi Kaynakları ve Tartışma Konuları Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 18 - 19 October 2017

İbâdiyye de Zekât

Tarihte ve Günümüzde Zekât Uygulamaları / Zakat in the Past and Present, İstanbul, Turkey, 3 - 04 December 2016, pp.365-381

Sources and Characteristics of the Heresiological Classification by al Qalh t in His al Kashf wa l bay n

International Conference: Today’s Perspectives on Ibadi History and the Historical Sources, Cambridge, United Kingdom, 16 - 18 June 2014, pp.233-244

Two Main Sources of Ottoman Firaq Tradition Sayf al D n al mid and Umar al Nasaf

The Third Annual Conference of the British Association for Islamic Studies (BRAIS), London, United Kingdom, 11 - 12 April 2016

Osmanlı Fırak Literatürünün Karakteristikleri

Uluslararası Osmanlı’da İlimler Sempozyumu Dizisi-I Osmanlı’da İlm-i Kelâm: Âlimler, Eserler ve Meseleler / International Symposiums on Ottoman Intellectual Tradition-I Ottoman Kalam: Scholars, Works, and Problems, İstanbul, Turkey, 25 - 27 December 2015

Dog u Hanefî Fırak Geleneg inin Ebû Hanîfe ile I rtibatlandırılmasının I mkânı

Ulusal İmam-ı Azam Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 April 2015, vol.1, pp.505-511

Sinop tan Bursa ya Bir Osmanlı Âlimi İlyas b İbrahim es Sinobî ö 891 1486

Sinop İli Değerleri Sempozyumu, Sinop, Turkey, 15 - 18 May 2013, pp.81-89

Hâricîliğin Günümüzdeki Devamı İbâdîler Mi Selefîler Mi Metodik Bir Tartışma

İslam Mezhepleri Tarihi VI. Ulusal Koordinasyon Toplantısı ve Bütün Yönleriyle Selefilik Çalıştayı, Konya, Turkey, 5 - 06 September 2015, pp.53-66

Bâbertî ye Nispet Edilen Bir Fırak Risalesi Hakkında Tespitler ve Mülahazalar

Ekmeluddin Baberti Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 28 - 30 May 2010

Heresiographical Classification in Islamic Literature

Fourth World Congress for Middle East Studies (WOCMES), Ankara, Turkey, 18 - 22 August 2014

Sinop’tan Bursa’ya Bir Osmanlı Âlimi: İlyas b. İbrahim es-Sinobî

III. Uludağ Üniv. AR-GE Günleri, Bursa, Turkey, 12 - 14 November 2013

Vânî Mehmed Efendi nin Hz İbrahim in Babası ve Ebeveyn i Resûl Hakkındaki Görüşleri

Ulusal Vani Mehmed Efendi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 7 - 09 November 2009

Three Research Projects in the Field of Kal m at the Uludağ University in Bursa

The Second International Conference of the European Research Council’s FP 7 Project: “Theological Rationalism in the Medieval World of Islam”, İstanbul, Turkey, 4 - 06 June 2010

Molla Fenârî ye Nispet Edilen Eserlerde Aidiyet Problemi ve Molla Fenârî Bibliyografyası

Uluslararası Molla Fenari Sempozyumu, Bursa, Turkey, 4 - 06 December 2009, pp.467-524

İtikadî Fırka Tasnifçiliğinde Âmidî nin Yeri al mid s Place in the Classifications of Theological Groups

Uluslararası Seyfuddin Amidi Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 24 - 26 October 2008, pp.269-302

Books & Book Chapters

Vahiy-Ahlak İlişkisi

in: TÜM YÖNLERİYLEHZ. PEYGAMBER VEAHLAKI, ABDULKADİR MACİT, Editor, ENSAR, pp.35-73, 2019

İzmitli Müderris İbrahim b. Ali ve Birgivî’nin Lugaz’i Üzerine Şerhi

in: Kocaelili Alimler, Yavuz, Sefer Kaya, Ali, Editor, Ensar, İstanbul, pp.225-242, 2019

O’nun Ahlakı Kur’ân’dı’: Kur’ân’da Ahlak’ın Konumu ve Hususiyetleri Üzerine Değerlendirmeler

in: Tüm Yönleriyle Hz. Peygamber ve Ahlakı, Macit, Abdulkadir, Editor, Ensar, İstanbul, pp.111-130, 2019

İzmitli Müderris İbrahim b. Ali ve Birgivî’nin Lugaz’i Üzerine Şerhi

in: Kocaelili Alimler, Sefer Yavuz, Ali Kaya, Editor, Ensar Neşriyat, İstanbul, pp.111-130, 2019

Hanefî-Maturîdî Mezhepler Tarihi Kaynakları

in: Mezheplere Göre Klasik Kaynaklar ve Özellikleri, bulut, halil ibrahim, Editor, Ensar, İstanbul, pp.339-350, 2018

Hanefî-Mâtürîdî Fırak Geleneği’ne Dair Yeni Tespit, Tez ve Mülahazalar

in: Mâtürîdî Düşünce ve Mâtürîdîlik Literatürü, Akpınar, M. Raşit, Tuzcu, Recep, Menekşe, Aslı, Editor, Endülüs, İstanbul, pp.133-157, 2018

Br Fırak Müellifi Olarak Fahreddin er-Râzî

in: İslâm Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin er-Râzî, Türker, Ömer - Demir, Osman, Editor, İSAM Yayınları, İstanbul, pp.365-401, 2018

Fırak Literatürüne Dolaylı Ancak Etkili Bir Katkı: Âmidî Tasnifini Meşhur Eden Mütekellim: Adudüddin el-Îcî

in: İslâm İlim ve Düşünce Geleneğinde Adudüddin el-Îcî, Altaş Eşref, Editor, İslam Araştırmaları Merkezi (İsam) Yayınları, İstanbul, pp.409-428, 2017

Fırak Literatürüne Dolaylı Ancak Etkili Bir Katkı: Âmidî Tasnifini Meşhur Eden Mütekellim: Adudüddin el-Îcî

in: İslâm İlim ve Düşünce Geleneğinde Adudüddin el-Îcî, Altaş, Eşref, Editor, İSAM, İstanbul, pp.409-428, 2017

Sources and Characteristics of al-Qalhātī’s Heresiological Classification in his al-Kashf wa-l-bayān

in: Today’s Perspectives on Ibadi History, Reinhard Eisener, Editor, Georg Olms Verlag, Hildesheim, pp.233-244, 2017

Bir Fırak Müellifi Olarak Fahreddin er-Râzî

in: İslâm Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin er Râzî, Ömer Türker, Osman Demir, Editor, İSAM Yayınları, İstanbul, pp.347-378, 2013

Episodes in the Encyclopedia