Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ar-Ge ve İktisadi Büyüme İlişkisi: OECD Örneği

Uluslararası Sosyal Araştırmalar D., cilt.10, ss.679-694, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevre Sorunları, Uluslararası Ticaret ve Kuruluş Yeri Tercihleri

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar D., cilt.3, ss.305-325, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Terror Incidents and Economic Growth The Case of Turkey

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler D., ss.1-14, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Politik Riskler İki Taraflı Yatırım Anlaşmaları ve Uyuşmazlıklar Bağlamında Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar D., cilt.2, ss.87-104, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teknoloji ve Rekabetçilik Temel Kavramlar ve Endeksler Bağlamında Bir Değerlendirme

Akademik araştırmalar ve Çalışmalar D., cilt.8, ss.1-24, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mekansal Ayrışma İktisadi Dinamikleri ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

Uluslararası Sosyal Araştırmalar D., cilt.9, ss.1669-1683, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

(TIPKI BASIM) -Türkiye'de Teknolojiye Dair Politika Perspektifi ve Kalkınma Planları

Yeni Türkiye, cilt.1, ss.123-136, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Foreign Direct Investments and Economic Growth: How Well Does the Technology Channel Work in Turkey?

International Review of Economics and Management, cilt.4, ss.20-38, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teknoloji Politikaları Temel Göstergeler ve İhracata Yansımaları Seçilmiş Ülke Örnekleri

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.1-30, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluslararası ve Yurtiçi Ticarette Taşıma Türlerinin Payı Bir Analitik Hiyerarşi Prosesi AHP Uygulaması

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü D., cilt.6, ss.405-436, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lojistik Maliyetler ve Lojistik Performans Ölçütleri

Maliye Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.95-112, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Teknolojiye Dair Politika Perspektifi ve Kalkınma Planları

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.37-55, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de İllerin Lojistik Merkez Yatırım Düzeylerinin Bulanık Mantık Yöntemiyle Belirlenmesi

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.136, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.11-41, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye iller düzeyinde karayolu yük trafiği dağılımının analizi

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, ss.81-92, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kentsel Yoksulluk ve Mikro Finansman Kocaeli Örneği

Kocaeli Üniversitesi, ss.1-34, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık İşletmelerinde Etkinlik Analizi Kocaeli Örneği

Kocaeli Üniversitesi SBE Dergisi, cilt.1, ss.127-162, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Industrial Sector Energy Consumption in Turkey The Relationship Between Economic Growth 1970 2010

Journal Of Economics and International Finance, cilt.4, ss.30-35, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YÜKSELEN PİYASALARDA ELEKTRİK TÜKETİMİ BÜYÜME İLİŞKİSİ NEDENSELLİK ANALİZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.21, ss.241-254, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lojistik Sektöründe Yoğunlaşma Analizi ve Lojistik Gelişmişlik Endeksi Kocaeli Örneği

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekolojik İktisat ve Kalkınmanın Sürdürülebilirliği

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.3, ss.17-36, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gelişmekte Olan Ülkelerde Cari Açığın Belirleyicileri Panel Veri Analizi

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.1-28, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Renewable Electricity Generation and Economic Growth Panel Data Analysis for OECD Members

International Research Journal of Finace and Economics, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Türkiye İthalatının Temel Belirleyicileri 1989 2004

Ege Akademik Bakış Dergisi, cilt.10, ss.351-369, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Sabit Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi Ko entegrasyon Analizi 1980 2006

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.1-12, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bireysel Emeklilik Sektörünün Gelişimi ve Bilgi-Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, cilt.2, ss.96-109, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coğrafi Unsurlar Işığında Bölgeselleşme Küreselleşme ve Orta Asya

Sosyal Siyaset Konferansları, cilt.49, ss.643-658, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Döviz Kuru İthalat ve Enflasyon İlişkisi Ekonometrik Analiz 1980 2000

Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, ss.89-104, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgi ve Uluslararası Ticaret Teorileri

Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.4, ss.175-186, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

IMF İstikrar Politikalarının Doğu Asya da Ekonomik Performans Sonuçları

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), ss.1-18, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bölgesel Dengesizlik ve Bölgesel Kalkınma Çorum Çankırı ve Erzurum Kırsal Kalkınma Projelerine Mukayeseli Bir Yaklaşım Denemesi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.10, ss.184-214, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalkınma ve Altyapı

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, cilt.47, ss.83-94, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Orta Gelir Tuzağı ve Türkiye

5th IRDC (International Regional Development Conference), 26 - 28 Eylül 2019, ss.830-842

Dış ticaret-iktisadi büyüme etkileşimi: Kırgızistan örneği

Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 26 - 28 Nisan 2019, ss.238-250

Döviz kurunu etkileyen iktisadi faktörler: Kırgızistan örneği

Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 26 - 28 Nisan 2019, ss.220-231

İşgücü Niteliğinin Artırılmasında Mesleki Eğitimin Önemi: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

I.Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Türkiye, 9 - 11 Mart 2018, ss.129-130

Yüksek Teknoloji İhracat Performansı Üzerinde İnovasyonun Etkisi 1996 2012 Dönemi

International Conference on Science and Technology, Ankara, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2016

Yüksek Teknoloji İhracat Performansı Üzerinde İnovasyonun Etkisi: 1996-2012

International Science and Technology Conference, Ankara, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2016, ss.1-13

Doğal Afetlerin İktisadi Etkileri

EconAnadolu 2013: Anadolu International Conference in Economics III (June 19-21), Eskişehir, Turkey., Eskişehir, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2013

Bilgi Kaynaklı Global Sosyo Ekonomik Dönüşümün Parasal Yansımaları Plastik Para

I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Türkiye, 11 Mayıs - 12 Ocak 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

Comparative Approaches to Old and New Institutional Economics

Institutional Overview of Technology: Schumpeter and Veblen, , Editör, IGI Global, ss.70-87, 2019

Makroekonomik Göstergelerle Turizm Ekonomisi

Enflasyon ve Turizm, Nalan Işık,Eda Dineri, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.91-106, 2018

Yükseköğretime geçişte başarı faktörleri Kocaeli örneği

Kocaeli'nin sosyoekonomik görünümü, Bayraktutan Yusuf, Editör, Umuttepe, ss.1-11, 2015

Yükseköğretime geçişte başarı faktörleri Kocaeli örneği

Genel sonuç, değerlendirme ve öneriler, Bayraktutan Yusuf, Editör, Umuttepe, ss.88-94, 2015