Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Research on effectiveness of technology transfer in technology alliances: evidence from Turkish SMEs

TECHNOLOGY ANALYSIS & STRATEGIC MANAGEMENT, vol.31, no.3, pp.279-291, 2019 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Team Foresight in New Product Development Projects

GROUP DECISION AND NEGOTIATION, vol.25, no.2, pp.289-323, 2016 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Dark Side of the Leadership: The Effects of Toxic Leaders on Employees

European Journal of Social Sciences, vol.2, no.2, pp.51-56, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examining the Relationship Between Emotional Intelligence and Team Roles

EGE ACADEMIC REVIEW, vol.19, no.2, pp.189-203, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

The consequences of internal marketing activities onemotional labor in tourism industry

Journal of Human Sciences, vol.14, no.2, pp.1909-1923, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND INDIVIDUAL CREATIVITY: THE MEDIATING ROLE OF INTRINSIC MOTIVATION

Business and Economics Research Journal, vol.6, no.3, pp.224-232, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Bir Reklam Aracı mı Yoksa Bir Gerçek mi?

Journal of Turkish Studies, vol.12, pp.135-162, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ FİRMA PERFORMANSI İLİŞKİSİNE YETENEK PERSPEKTİFİNDEN BİR BAKIŞ

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.4, no.1, pp.327-336, 2016 (Other Refereed National Journals)

Climate and Product Quality in Software Development Teams Assessing the Mediating Role of Problem Solving and Learning

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.13, no.26, pp.7-40, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

AKADEMİSYENLERİN PROSEDÜREL ADALET VE SİNİZMALGILARININ BİREYSEL PERFORMANSLARI ÜZERİNDEKİETKİLERİ

Elektronik Mesleki Gelisim ve Arastirma Dergisi, vol.3, no.2, pp.1-15, 2015 (Other Refereed National Journals)

Akademisyenlerin Prosedürel Adalet Ve Sinizm Algılarının Bireysel Performansları Üzerindeki Etkileri

Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.2, pp.1-15, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HEKİMLERİN ÖZ LİDERLİK DAVRANIŞI GELİŞTİRMELERİNİN ÖNEMİ

INTERNATIONAL SOCIAL INNOVATION CONGRESS, İstanbul, Turkey, 16 - 17 October 2019, pp.192-201

FAALİYET DENETİMİ KAVRAMI VE FAALİYET DENETİMİNİN ÖNEMİ: ENERJİ SEKTÖRÜ YÖNETİCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

3th International Congress on Tourism,Economic and Business Science, Sivas, Turkey, 19 - 21 June 2019, vol.162

SAĞLIKTA ŞİDDET: ÇATIŞMA YÖNETİMİ TARZLARININ ŞİDDETİ ENGELLEME YÖNÜNDE KULLANIMI

3th International Congress on Tourism,Economic and Business Science, Sivas, Turkey, 19 - 21 June 2019, vol.326

The Consequences of Toxic Leadership on Foci of Commitment: An Empirical Study on the Employees of Banking Sector

9th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management:Leadership, Innovation, Media and Communication, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, vol.1, pp.340-349

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HEKİMLERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİ GELİŞTİRMELERİNİN ÖNEMİ

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENTECONOMY AND POLICY 2019, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2019, pp.311-320

HİZMET YENİLİKÇİLİĞİ KAVRAMI VE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HİZMET YENİLİKÇİLİĞİNİN GELİŞİMİ

2nd Internaitonal Congress on Tourism, Economics and Business Sciences (ICTEBS), Kocaeli, Turkey, 1 - 04 November 2018, vol.2, pp.402-418

ÇİFT YÖNLÜ ÖRGÜTLER DAHA MI DAYANIKLI? SAĞLIK İŞLETMELERİ ÜSTÜNDE BİR ARAŞTIRMA

2nd International Congress on Tourism, Economic and Business Science (ICTEBS), Kocaeli, Turkey, 1 - 04 November 2018, vol.2, pp.7-12

Bilişim Sektöründe Mesleki Gelişim Olanaklarinin İş Değiştime Tutum ve Davranışlarına Etkileri

II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2018, pp.374-387

SAĞLIK KURUMLARINDA YENİLİKÇİLİĞİN (İNOVASYON) BOYUTLARI VE ZİNCİR HASTANELERDE UYGULANMASI

2nd lnternational 12th National Congress on Health and Hospital Administration, Bodrum, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.144-151

ORGANIZATIONAL AMBIDEXTERITY AS A CATALYZER FOR CORPORATE SUSTANABILITY:A QUALITATIVE STUDY ON BORSA ISTANBUL COMPANIES

Current Debates in Management Organization, İstanbul, Turkey, 19 - 21 April 2018, vol.29, pp.147-158

THE EFFECTS OF CRM PRACTICES ON FINANCIAL PERFORMANCE FROM AN INNOVATIVE PERSPECTIVE

Current Debatesin Management Organization, İstanbul, Turkey, 19 - 20 April 2018, vol.29, pp.41-50

The Concepts of Corporate Social Responsibility and the Effects of Perceptions of Corporate Social Responsibility onOrganizational Commitment

INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBAL COMPETITITON AND INNOVATION MANAGEMENT, 9 - 11 November 2017, vol.1, pp.1-27 Sustainable Development

Transformational Leadership and Individual Creativity: The Mediating Role of Intrinsic Motivation

13.International Strategic Management Conference, Podgorica, Montenegro, 6 - 08 July 2017, pp.589-597

MOTİVASYONUN DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR KAMU KURUMU ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMA

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, İstanbul, Turkey, 20 - 21 May 2017, pp.108

DUYGUSAL ZEKA İLE TAKIM ROLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, İstanbul, Turkey, 20 - 21 May 2017, pp.142

The Effects of Outsourcing in Logistics Services to Competitive Advantage

9th International Conference on Social Sciences, Dubrovnik, Croatia, 8 - 09 April 2016, pp.240-249

Research on Effectiveness of Technology Transfer from a Knowledge Based perspective

11th International Strategic Management Conference, Vienna, Austria, 23 - 25 July 2015, vol.207, pp.777-785 Sustainable Development identifier

The effects of individual creativity and organizational climate on firm innovativeness

9th International Strategic Management Conference, Riga, Latvia, 27 - 29 June 2013, vol.99, pp.257-264 Sustainable Development identifier

Effects Of Emotional Intelligence On Job Satisfaction An Empirical Study

Proc. 8. International Strategic Management Conference, Barcelona, Spain, 21 - 23 June 2012

The Role Of Flexibility On Software Development Performance: An Empirical Study On Software Development Teams

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, Spain, 21 - 23 June 2012, vol.58, pp.853-860 Sustainable Development identifier

Effects Of Emotional Intelligence On Job Satisfaction: An Empirical Study On Call Center Employees

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, Spain, 21 - 23 June 2012, vol.58, pp.363-369 identifier

Knowledge Management And Learning Capability To Enhance Organizational Innovativeness

7th International Strategic Management Conference, Paris, France, 30 June - 02 July 2011, vol.24 Sustainable Development identifier identifier

The effects of organizational climate on team innovativeness

7th International Strategic Management Conference, Paris, France, 30 June - 02 July 2011, vol.24 Sustainable Development identifier identifier

The Effects of Process Innovation in Logistics Service

5th European Conference on Entrepreneurship and Innovation, Athens, Greece, 01 September 2010, pp.1-9 Sustainable Development identifier

Technology Audit: An Empirical Study on SMEs of Istanbul

5th European Conference on Entrepreneurship and Innovation, Athens, Greece, 01 September 2010, pp.263-272 Sustainable Development identifier

Books & Book Chapters

Takimlarda ve Örgütlerde IletiSim

in: Örgütsel Davranis, GÜNSEL AYSE, BOZKURT SERDAR, Editor, Nobel, Ankara, pp.152-171, 2016