Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fuzzy multi criteria decision making approach to innovative strategies based on Miles and Snow typology

JOURNAL OF INTELLIGENT MANUFACTURING, cilt.26, sa.3, ss.609-628, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Artificial neural networks for the cost estimation of stamping dies

NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, cilt.25, ss.717-726, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EFFECTING FACTORS OF CUSTOMER SATISFACTION AT SUPPLY CHAIN CONTEXT: AN EMPIRICAL INVESTIGATION AT TURKISH MANUFACTURING INDUSTRY

INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING-THEORY APPLICATIONS AND PRACTICE, cilt.17, sa.4, ss.287-299, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’de Demografik Özelliklerin Turizm Tercihine Etkisi ve VIKOR Yöntemi ile Yer Seçimi

Journal of Applied Tourism Research, cilt.2, sa.1, ss.83-98, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Üretim Sisteminde Simülasyon Uygulaması

Aksaray University Journal of Science and Engineering, cilt.4, sa.2, ss.172-186, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsanların Hayatlarındaki Olayların Zamanlamasının Yapısal Eşitlik Modellemesi ve Yapay Sinir Ağları Yöntemleri ile Analizi

DÜNYA İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.2021, sa.1, ss.96-117, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BÜTÜNLEŞİK VZA VE LINMAP İLE TÜBİTAK DESTEKLİ BİLİM MERKEZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.28, sa.3, ss.252-262, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Demir Çelik Sektöründe Yatırım Kararının Analitik Hiyerarşi Yöntemi(AHP) ile Analizi

Journal of Turkish Operations Management(JTOM), cilt.4, sa.2, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Yıllara Göre Enerji Kullanımı ve Bölgelere Göre EnerjiKullanımının Karşılaştırılmas

Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.3, sa.4, ss.187-196, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LASTİK SEKTÖRÜNDE KARAR ANALİZİ UYGULAMASI

Uluslararası Batı Karadeniz Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.28-54, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Demir Çelik Sektöründe İş Kazalarının Çeşitli Faktörlere Göre Analizi

Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.1-12, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hava Kirliliği Tahmini: Yapay Sinir Ağları ve Regresyon Yöntemleriyle Bir Karşılaştırma

Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.2, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relatıonshıp Between Consumer Behavior Before and After Purchase in Socıal Medıa

Uluslararası Batı Karadeniz Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.1-23, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Estimation of Gross Domestic Product per Capita by Purchasing Power parity by Artificial Neural Network and Regression Method

InternationalJournal of Social Sciences Academy, cilt.3, sa.3, ss.57-72, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Turizm Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi İle Ölçülmesi

Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.21-30, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Physıcal and Mental Work Load Measurement in the Tire Industry Using OWAS and NASA-TLX Methods

Ergonomics, cilt.3, sa.1, ss.1-9, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gelişmekte Olan Ülkelerde Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemiyle Portföy Yatırım Tercihi Üzerine Bir Uygulama

Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences, cilt.22, sa.1, ss.145-162, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Statistical Analysis In Assembly Line Balancing: Lean Manufacturing Application In Energy Sector

Turkish Journal of Energy Policy, cilt.4, sa.8, ss.1-13, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Route First-Cluster Second Method For Personal Service Routing Problem

Journal of Engineering Studies and Research, cilt.25, ss.18-24, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çok Kriterli Karar Vermede AHP ve TOPSIS Yöntemleriyle Uçuş Noktası Seçimi

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, cilt.34, sa.3, ss.45-57, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Forecasting operation times by using Artificial Intelligence

International Advanced Researches and Engineering Journal, cilt.2, ss.109-116, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

Türkiye’deki İntihar Vakalarının Çeşitli Kriterlere Göre İstatistiksel Olarak İncelenmesi

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, cilt.18, ss.11-34, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Statıstıcal Comparison Of Artificial İntelligence Techniques For Traveling Salesman Problem

International Journal of Soft Computing And Artificial Intelligence (IJSCAI), cilt.6, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Comparison Of Hypothesis Tests Determining Normality and Similarity Of Samples

Journal of Naval Sciences and Engineering, cilt.13, ss.21-36, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kocaeli Mühendislik Fakültesi Mezunlarının Akademik Başarılarının İncelenmesi

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü Dergisi(KOSBED), ss.143-168, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Kısıtlar Teorisi ve Uygulamaları Konusunda Yapılan Çalışmalar: Literatür Taraması

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.26, sa.2, ss.263-277, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gemi İnşa Sanayinde İş Sağlığı ve Güvenliği Bilincinin İncelenmesi

Mühendis ve Makina Dergisi, cilt.58, ss.53-78, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güneş Enerjisi Santrali Kuruluş Yerinin AHS ve VIKOR Yöntemlerine Dayalı Bütünleşik Yaklaşım ile Değerlendirilmesi.

Erciyes Fen bilimleri Enstütüsü Dergisi, cilt.33, ss.16-34, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından Alkol Kullanımıve Çeşitli Kriterlere Göre Analizi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.261-276, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Using multi-criteria decision making for selection provinces for fattening farm

Pressacademia Procedia, cilt.5, ss.130-138, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Machine Investment Decision by Simulation Analysis

Journal of Current Reseaches on Business and Economics, cilt.7, ss.295-304, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ VE KARAYOLU ŞANTİYE YERİ SEÇİMİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, SAYI:13, 106-121, 2016, sa.13, ss.106-121, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Ve Karayolu Şantiye Yeri Seçimine İlişkin Bir Uygulama

Kastamonu Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.13, ss.106-121, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cost Of Poor Qualıty In Energy Sector

International Journal of Commerce and Finance, cilt.2, ss.25-35, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Developing Effective Manufacturing Strategies for Product Mix Decisions via Theory of Constraints A Case Study

Journal Of Naval Science and Engineering, cilt.12, sa.1, ss.1-18, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Analysis of The Risks of Renewable Energy Resources by Using Fuzzy FMEA Technique

Dumlupınar University Journal Of Social Sciences, ss.227-242, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Forecasting of Zinc Coating Thickness with Artificial Neural Network

SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.17, ss.60-68, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bir Otomotiv Yan Sanayi Firmasında Hat Dengeleme Yöntemi ile Yapılan İyileştirmelerin Simulasyon Uygulaması ile Değerlendirilmesi

2nd International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’2019), Balıkesir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019

Supplier Selection Using Fuzzy Analytic Hierarchy Process Method: Application of an Automotive Supply Industry Company

2nd International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’2019), Balıkesir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, cilt.2, ss.57

Ergonomic Risk Assessment With Key indicator Method and Application in goods Production Line

Uluslararası Mühendislik Mimarlık Ve Tasarım Kongresi (ISENSA), Kocaeli, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019

TRIZ Methodology and an Application for an Automotive Supply Industry Company

Uluslararası Mühendislik Mimarlık Ve Tasarım Kongresi (ISENSA), Kocaeli, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019

Bulut Bilişim ve Sosyal Bilimler Alanında Uygulamaları

Uluslararası İşletmecilik Kongresi (UİK18), Osmaniye, Türkiye, 03 Mayıs 2019

Yaşam Memnuniyet Düzeyine Etki Eden Faktörlerin İstatistiksel Analizi

Uluslararası İşletmecilik Kongresi (UİK18), Osmaniye, Türkiye, 03 Mayıs 2019

Benzetim Modellemesi İle Lastik Sektörü Lojistik Departmanında Süreç Optimizasyonu

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (İMASCON), Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.1293-1299

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Merkezlerinde VeriZarflama Analizi Uygulamasi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (İMASCON), Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, cilt.1, ss.884-891

İnşaat Ve İklimlendirme Sektörü’nde Yer Alan Bir Firmada Stok Yönetimi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (İMASCON), 26 - 28 Nisan 2019

Treyler Sektöründe Bir Kalite Fonksiyon Yayılımı (QFD) Uygulaması

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (İMASCON), Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, cilt.2, ss.1208-1217

Altı Sigma Metodolojisi Ve Demir Çelik Sektöründe İş Gücü Verimliliği Uygulaması

2. Uluslararası sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi (SOSCON), Elazığ, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, ss.836-844

Özel Sağlık Sigortasının Kümeleme Algoritmaları İle Analizi

2. Uluslararası sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi (SOSCON), 26 - 27 Nisan 2019

The Improvement of Uniformity Parameters on Building Process in a Radial Tyre Company

2nd International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering (ICINSE 2018), Kiev, Ukrayna, 7 - 10 Eylül 2018, ss.44-45

Konteyner terminallerinde shifting sayısının azaltılması için tabu arama algoritmasının kullanılması

International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), 22 - 23 Kasım 2018

The improvement of vulcanization process in a radial tyre company in Turkey: A case based study

Internatıonal Eurasıan Conference On Scıence, Engıneerıng And Technology (Eurasianscientech2018), 22 - 23 Kasım 2018

Üniversite Öğrencilerinin Eko-Girişimcilik Eğilimlerinin İstatistiksel Analizi

Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi (SOSCON), 13 - 15 Mayıs 2018

Statistical analysis in assembly line balancing: Lean manufacturing application in energy sector

4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC), İzmir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2018

A Data Mining Based Solution Method For Flow Shop Scheduling Problems

International Advanced Researches and Engineering Congress 2017 (IAREC), Osmaniye, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2017

Genetik Algoritmalar ve Tavlama Benzetiminde Gezgin Satıcı Probleminin Çözümü, Yöntemlerin İstatistiksel Karşılaştırılması

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017 (EYİ), 5 - 07 Ekim 2017

Process Improvement and Kaizen Study: An application in a Tire Company

5th International Symposium on Innovative Technologies inEngineering and Science (ISITES), Baku, Azerbaycan, 28 - 29 Eylül 2017

Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Endüstri 4.0 Algısı

International Regional Development Conference (IRDC), Tunceli, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017

Değer Akış Haritalama İle Üretim Optimizasyonu ve İşletmenin Akıllı Makineye Geçişi

Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu (ÜAS), Türkiye, 14 - 16 Ekim 2016

Evaluatıng Green Capabilities Of Manufacturing Companies

2.International Conference On Science Ecology and Technology (ICONSETE’2016 ), 14 - 16 Ekim 2016

Analysis Stock Management Problems in Hospitals via Goldratt s Thinking Process

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ECOLOGY AND TECHNOLOGY-2016 (ICONSETE’xx2016 ), 14 - 16 Ekim 2016

Benefıts Of Renewable Energy and Analysis Of Solar Power Plants In Turkey

6th International 100 Renewable Energy Conference IRENEC-2016, 08 Nisan 2016

Determining Effects of Studies for Learning Foreign Language on Level of Foreign Language Using Data Mining

XVI. International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 7 - 12 Mayıs 2015

Classification of Load Type in a Seaport Using Data Mining Method

XVI. International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 7 - 12 Mayıs 2015

Investigation of Volume loss and Surface Roughness of TI6AL4V Alloy in Grit Blasting Process by Using Taguchi Method

4th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress Exhibition, 24 - 27 Nisan 2014

Multi Criteria Decision Support System for the Selection of Basketball Players

International 26th Euro/Informs Conference, Roma, İtalya, 1 - 04 Temmuz 2013

A Hybrıd Multi Criteria Decision Making Model For Evaluating Job Satisfaction Of White Collar Employees

14.Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve Istatistik Sempozyumu, 24 - 28 Mayıs 2013

Evaluation Of Skin Wastes in Leather Industry by Design Of Experiment

10th International Conference, OPROTEH 2013, 23 - 25 Mayıs 2013

Process Optimization by Design of Experiments Micro compounding and Injection Molding of PPS Composit

International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies, 13 - 16 Temmuz 2011

Process optimization by design of experiments micro compounding and injection molding of PPS composites

International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies (AMPT), 13 - 16 Temmuz 2011

Bir Akaryakıt İstasyonu Seçiminde Electre Yönteminin Kullanılması

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 29. Kongresi, Türkiye, 22 - 24 Haziran 2009

Analitik Hiyerarşi Yöntemi Kullanılarak Kobilerdeki Yönetim Etkinliğinin Belirlenmesi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28. Kongresi, Türkiye, 30 Haziran - 02 Temmuz 2008

Performans Değerlendirme ve Performansa Dayalı Ücretlendirme

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28.Ulusal Kongresi, Türkiye, 30 Haziran - 02 Temmuz 2008

Toplam Kalite Yönetimde Müşteri Memnuniyetinin İstatiksel Olarak Ölçülmesi ve Hizmet Sektöründe Uygulaması

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 27. Kongresi, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2007

A Planned Maintence Application At Manufacuring Firm By Means of Reliability Analysis

İnternational Conference on Modelling and Simulation, Konya, Türkiye, 28 - 30 Ağustos 2006, ss.120-130

Yapay Bağışıklık Sisteminde Başlangıç Populasyonunun Çözüm Üzerine Etkisi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 26.Kongresi, Türkiye, 3 - 05 Temmuz 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Industry 4.0 and Big Data Review

Enterprise Business ManagementA Handbook for Educators,Consultants, and Practitioners, Alptekin Erkollar, Editör, TECTUM- VERLANG, ss.385-406, 2019

Measurement of the Activity of Provinces in Aegean Region by Fuzzy Data Envelopment Analysis

A New Perspective in Social Sciences, Valentina Franca,Bora Yenihan,Doğa Başar Sarıipek, Editör, FRONTPAGE, ss.261-270, 2019

Process Management and Improvement: A Quantitative Research in the Automotive Sector

A Critical Review of Social Sciences: Theory and Practice, Bora Yenihan,Doğa Basar Sarııiek, Gökçe Cerev, Editör, FRONTPAGE, ss.385-394, 2018