Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Y Kuşağının toplumsal cinsiyet rolleri perspektifinden incelenmesi

Journal of Human Sciences, vol.4, no.16, pp.1121-1132, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Liderlik Stillerinin Yaratıcı Davranış Üzerindeki Etkilerinin X ve YKuşağı Açısından İncelenmesi

Jounal of Business Research Turk, vol.10, no.4, pp.151-170, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Y Kuşağı Değerlerinin Kariyer Tercihleri Açısından İncelenmesi

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.13, no.1, pp.79-92, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

DAVRANIŞSAL FARKLILAŞMA: ÖĞRENCİLERİN DERS GEÇMEKRİTERLERİNDE DAVRANIŞSAL SESSİZLİK BAĞLAMINDA ANALİZLERİ VEBİR UYGULAMA

Atlas İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği, vol.2, no.2, pp.79-91, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The personality types and psychological contract interaction to corporate reflection

Journal of Human Sciences, vol.15, no.2, pp.697-206, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Bağımsız  Denetimin  Finansal  Bilgi  Manipülasyonunu  Önlemesindeki  Rolü:   Kocaeli  Muhasebe  Meslek  Mensupları  Üzerinde  Bir  Uygulama

Yönetim,  Ekonomi  ve  Pazarlama  Araştırmaları  Dergisi  , vol.2, no.2, pp.44-59, 2018 (Other Refereed National Journals)

Y KUŞAĞININ GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİNDEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER İLE İNCELENMESİ

Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.22-33, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

AN INVESTIGATION ON THE EFFECT OF PERSONAL CHARACTERISTICS OF GENERATION Y ON THEIR ENTREPRENEURIAL TENDENCIES

Journal of Management, Marketing and Logistics – (JMML, vol.4, no.3, pp.279-289, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÇEVRESEL MALİYETLER: ÇİMENTO SANAYİNDE BİR UYGULAMA

TURAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ, vol.9, no.33, pp.27-34, 2017 (Other Refereed National Journals)

Y kuşağının girişimcilik eğilimlerinin demografik değişkenlerle incelenmesi

Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi, vol.1, pp.22-33, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE RELATION BETWEEN ALIENATION AND BUSINESS PERFORMANCE OFTHE PROFESSIONAL ACCOUNTANTS EVALUATE

Eurasian Academy of SciencesEurasian Business Economics Journal, pp.247-258, 2016 (Other Refereed National Journals)

DESTİNASYON İMAJI ALGISINDAKİ DEĞİŞİMİNLİTERATÜR İNCELEMESİ

Kastamonu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.12, pp.196-224, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

DESTİNASYON İMAJI ALGISINDAKİ DEĞİŞİMİN LİTERATÜR İNCELENMESİ

/ Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, no.12, pp.196-224, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Muhasebe Meslek mensuplarında İşe Yabancılaşma ve İŞ performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

eurasian academy of sciences eurasian businesseconomics journal, pp.247-258, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER PLANLARININ MOTİVASYON DÜZEYLERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.52-91, 2015 (Other Refereed National Journals)

EFFECTS OF SERVICE DESIGN ON DESTINATION IMAGE: KARTEPE CASE

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.2, no.1, pp.19-42, 2014 (Other Refereed National Journals)

Y Kuşağının Kariyer Algısı Kariyer Değişimi ve Liderlik TarzıBeklentilerinin Araştırılması

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.11-42, 2013 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Akademisyenlerde Duygusal Zeka Faktörlerinin Tükenmişlik Faktörleri ile İlişkisine Yönelik Bir Araştırma Kocaeli Üniversitesi Örneği

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.15, no.1, pp.121-144, 2013 (Other Refereed National Journals)

İş Ortamında Duygusal Zeka

Plastik Araştırma, Geliştirme ve İnceleme Dergisi, vol.17, no.90, pp.106-114, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Meslek yüksekokulu öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

3th Internatıonal Congress on Tourısm,Economic and Business Sciences, 19 - 21 June 2019

AR&GE MERKEZLERİNİN SİNERJİK ETKİSİ : DHL SUPPLY CHAİN TÜRKİYE İNOVASYON VE AR-GE MERKEZİ PROJELERİ ÖRNEK UYGULAMALARI

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (BAHAR 2019) 26 , Kocaeli, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.1049-1057 Creative Commons License

Çekirdek Köylerin Eko-Turizme Kazandırılması: İkiztaş Örneği

The 2nd International Congress on Tourism, Economic and Business Science, Kocaeli, Turkey, 1 - 04 November 2018, vol.2, pp.348-353

Z KUŞAĞI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM DOYUMLARININKARİYER TERCİHLERİNE ETKİSİ

iKSAD2. ULUSLARARASISOSYAL BiLiMLERKONGRESi, Gaziantep, Turkey, 22 - 25 November 2018, pp.252-262

Z KUŞAĞI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM DOYUMLARININ İŞ ETİĞİ ALGISINA ETKİSİ: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

iKSAD2. ULUSLARARASISOSYAL BiLiMLERKONGRESi, Gaziantep, Turkey, 22 - 25 November 2018, pp.239-252

çekirdek köylerin eko turizme kazandırılması ikiztaş örneği

Uluslararası turizm ekonomi ve işletme bilimleri kongresi, 1 - 04 November 2018

Gölcük Atık Yönetiminin Planlanmasında Çocuk ve KadınınHizmet Birliği Modelindeki Rolü

1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Antalya, Turkey, 11 - 13 April 2018, pp.107

Y KUŞAĞI DEĞERLER EĞİLİMİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER VEKARİYER TERCİHLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

1.Uluslararası İksad Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Turkey, 9 - 11 March 2018, pp.167

Accounting Professionals’ Perspective On Accounting Audit

International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences (ICTEBS), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 1 - 05 November 2017, pp.14 Creative Commons License

Investigation of Entrepreneurial Tendencies of Generation Y With Demographic Variables

1st International Congress onTourism, Economic and Business Sciences, Skopje, Macedonia, 1 - 05 November 2017, pp.34 Creative Commons License

Accounting Professionals’Perspective On Audit

1st International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences, Skopje, Macedonia, 1 - 05 November 2017, pp.14

The Effect of Education on Environmental Awareness

7th International Symposium of Ecologists-ISEM7, Sutomore, KARADAĞ, 4 - 07 October 2017, vol.1, pp.81

TURKEY WETLANDS AND LEGAL REGULATIONS

ECOLOGY SAFETY 26th INTERNATIONAL CONFERENCE, 24 - 27 June 2017 Sustainable Development

Clean Environmental Management (Kocaeli-Turkey)

Ecology Symposium 2017, Kayseri, Turkey, 11 - 13 May 2017, vol.1, pp.21-33

The Algae of the Yazlık Ilıcası Spring (Kocaeli-Türkiye)

Ecology Symposium 2017, Kayseri, Turkey, 11 - 13 May 2017, vol.1, pp.34-43

AN INVESTIGATION ON THE EFFECT OF PERSONAL CHARACTERISTICS OF GENERATION Y ON THEIR ENTREPRENEURIAL TENDENCIES

2. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI, 12 - 14 May 2017

KADIN GİRİŞİMCİLERİN ÖZELLİKLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN KÜLTÜREL BAĞLAMDA İÇERİK ANALİZİ

Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Araştırmaları Kongresi: Kadınların Güçlendirilmesine Yönelik Multidisipliner Yaklaşım (ICWOR 2015), Sakarya, Turkey, 11 - 13 December 2015

Örgütsel Adaletin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Eğilimi Üzerindeki Rolü İmalat İşletmelerinde Bir Uygulama

10. International Conference on Klowledge, Economy and Management, Proceeding, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2011, pp.711-721

Akademisyenlerin Duygusal Zeka Yeterliliklerinin İş Tatmine Etkisinin Analizi Kocaeli Üniversitesi Örneği

Uluslararası 8.Bilgi, Ekonomi ve Yönetim kongresi Bildiriler Kitabı, İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2011

Bilgi Toplumunda Akademisyenlerin Duygusal Zeka Profillerinin İş Tatminine Etkisi

Uluslararası 7.Bilgi, Ekonomi ve Yönetim kongresi Bildiriler Kitabı, Yalova, Turkey, 30 - 31 October 2010, pp.1584-1595

Entelektüel Toplum Dinamizmi Olarak Sivil Toplum Kuruluşları

1.Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 4 - 06 June 2004, pp.402-408

Yapı Market Müşterilerinin Boya Tüketim Tercihlerinin Araştırılması

V.Uluslararası Boya, Vernik, Mürekkep ve Yardımcı Maddeler Sanayi Kongresi ve Sergisi, Kocaeli, Turkey, 15 - 17 April 2004

Books & Book Chapters

İşletmelerde XYZ Kuşağı

in: Klasikten Moderne İşletme Yönetimine Bakış, Prof.Dr. C.Gazi Uçkun, Editor, Umuttepe Yayınevi, Kocaeli, pp.140-166, 2018

İşletmelerde Duygusal Zeka

in: Klasikten Moderne İşletme Yönetimine Bakış, Prof.Dr.Gazi Uçkun, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.121-139, 2018

Pazarlama Fonksiyonu, İşletmelerde Niş Pazarlama

in: Klasikten Moderne İşletme Yönetimine Bakış, UÇKUN, C. GAZİ, Editor, UMUTTEPE YAYINLARI, İZMİT-KOCAELİ, pp.211-238, 2018

STRATEJİK LİDERLİK

in: ÖRGÜTLERDE STRATEJİK YÖNETİM, ALİ AKDEMİR, Editor, ORİON KİTABEVİ, Ankara, pp.332-354, 2016

DIŞ VE İÇ ÇEVRE ANALİZİ

in: ÖRGÜTLERDE STRATEJİK YÖNETİM, ALİ AKDEMİR, Editor, ORİON KİTABEVİ, Ankara, pp.80-113, 2016

ÜCRET VE ÖDEMELER YÖNETİMİ

in: İnsan Kaynakları Yönetimi, Akdemir Ali, Demirkaya Harun, Editor, ORİON, Kocaeli, pp.342-379, 2016

Ücret ve Ödemeler Yönetimi

in: İnsan Kaynakları Yönetimi, Ali Akdemir, Harun Demirkaya, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.341-377, 2016

Y Kuşağı ve Girişimcilik

in: Girişimcilik ve İş Kurma, Prof.Dr.Ali Akdemir, Editor, Orion Yayınevi, Ankara, pp.361-375, 2016

STRATEJİLERİN ANALİZİ VE SEÇİMİ

in: ÖRGÜTLERDE STRATEJİK TÖNETİM, ALİ AKDEMİR, Editor, ORİON KİTABEVİ, Ankara, pp.274-296, 2016