Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Y Kuşağının toplumsal cinsiyet rolleri perspektifinden incelenmesi

Journal of Human Sciences, cilt.4, sa.16, ss.1121-1132, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Liderlik Stillerinin Yaratıcı Davranış Üzerindeki Etkilerinin X ve YKuşağı Açısından İncelenmesi

Jounal of Business Research Turk, cilt.10, ss.151-170, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Y Kuşağı Değerlerinin Kariyer Tercihleri Açısından İncelenmesi

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, cilt.13, ss.79-92, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DAVRANIŞSAL FARKLILAŞMA: ÖĞRENCİLERİN DERS GEÇMEKRİTERLERİNDE DAVRANIŞSAL SESSİZLİK BAĞLAMINDA ANALİZLERİ VEBİR UYGULAMA

Atlas İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği, cilt.2, ss.79-91, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The personality types and psychological contract interaction to corporate reflection

Journal of Human Sciences, cilt.15, ss.697-206, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bağımsız  Denetimin  Finansal  Bilgi  Manipülasyonunu  Önlemesindeki  Rolü:   Kocaeli  Muhasebe  Meslek  Mensupları  Üzerinde  Bir  Uygulama

Yönetim,  Ekonomi  ve  Pazarlama  Araştırmaları  Dergisi  , cilt.2, ss.44-59, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Y KUŞAĞININ GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİNDEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER İLE İNCELENMESİ

Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.22-33, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AN INVESTIGATION ON THE EFFECT OF PERSONAL CHARACTERISTICS OF GENERATION Y ON THEIR ENTREPRENEURIAL TENDENCIES

Journal of Management, Marketing and Logistics – (JMML, cilt.4, ss.279-289, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇEVRESEL MALİYETLER: ÇİMENTO SANAYİNDE BİR UYGULAMA

TURAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ, cilt.9, ss.27-34, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Y kuşağının girişimcilik eğilimlerinin demografik değişkenlerle incelenmesi

Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.22-33, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE RELATION BETWEEN ALIENATION AND BUSINESS PERFORMANCE OFTHE PROFESSIONAL ACCOUNTANTS EVALUATE

Eurasian Academy of SciencesEurasian Business Economics Journal, ss.247-258, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DESTİNASYON İMAJI ALGISINDAKİ DEĞİŞİMİNLİTERATÜR İNCELEMESİ

Kastamonu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.196-224, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DESTİNASYON İMAJI ALGISINDAKİ DEĞİŞİMİN LİTERATÜR İNCELENMESİ

/ Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.196-224, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhasebe Meslek mensuplarında İşe Yabancılaşma ve İŞ performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

eurasian academy of sciences eurasian businesseconomics journal, ss.247-258, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER PLANLARININ MOTİVASYON DÜZEYLERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.52-91, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EFFECTS OF SERVICE DESIGN ON DESTINATION IMAGE: KARTEPE CASE

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.2, ss.19-42, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Y Kuşağının Kariyer Algısı Kariyer Değişimi ve Liderlik TarzıBeklentilerinin Araştırılması

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.11-42, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akademisyenlerde Duygusal Zeka Faktörlerinin Tükenmişlik Faktörleri ile İlişkisine Yönelik Bir Araştırma Kocaeli Üniversitesi Örneği

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.15, ss.121-144, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İş Ortamında Duygusal Zeka

Plastik Araştırma, Geliştirme ve İnceleme Dergisi, cilt.17, ss.106-114, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Meslek yüksekokulu öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

3th Internatıonal Congress on Tourısm,Economic and Business Sciences, 19 - 21 Haziran 2019

AR&GE MERKEZLERİNİN SİNERJİK ETKİSİ : DHL SUPPLY CHAİN TÜRKİYE İNOVASYON VE AR-GE MERKEZİ PROJELERİ ÖRNEK UYGULAMALARI

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (BAHAR 2019) 26 , Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.1049-1057 Creative Commons License

Çekirdek Köylerin Eko-Turizme Kazandırılması: İkiztaş Örneği

The 2nd International Congress on Tourism, Economic and Business Science, Kocaeli, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2018, cilt.2, ss.348-353

Z KUŞAĞI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM DOYUMLARININ İŞ ETİĞİ ALGISINA ETKİSİ: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

iKSAD2. ULUSLARARASISOSYAL BiLiMLERKONGRESi, Gaziantep, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2018, ss.239-252

Z KUŞAĞI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM DOYUMLARININKARİYER TERCİHLERİNE ETKİSİ

iKSAD2. ULUSLARARASISOSYAL BiLiMLERKONGRESi, Gaziantep, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2018, ss.252-262

çekirdek köylerin eko turizme kazandırılması ikiztaş örneği

Uluslararası turizm ekonomi ve işletme bilimleri kongresi, 1 - 04 Kasım 2018

Gölcük Atık Yönetiminin Planlanmasında Çocuk ve KadınınHizmet Birliği Modelindeki Rolü

1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018, ss.107

Y KUŞAĞI DEĞERLER EĞİLİMİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER VEKARİYER TERCİHLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

1.Uluslararası İksad Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Türkiye, 9 - 11 Mart 2018, ss.167

Accounting Professionals’ Perspective On Accounting Audit

International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences (ICTEBS), Sarajevo, Bosna-Hersek, 1 - 05 Kasım 2017, ss.14 Creative Commons License

Investigation of Entrepreneurial Tendencies of Generation Y With Demographic Variables

1st International Congress onTourism, Economic and Business Sciences, Skopje, Makedonya, 1 - 05 Kasım 2017, ss.34

Accounting Professionals’Perspective On Audit

1st International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences, Skopje, Makedonya, 1 - 05 Kasım 2017, ss.14

The Effect of Education on Environmental Awareness

7th International Symposium of Ecologists-ISEM7, Sutomore, KARADAĞ, 4 - 07 Ekim 2017, cilt.1, ss.81

TURKEY WETLANDS AND LEGAL REGULATIONS

ECOLOGY SAFETY 26th INTERNATIONAL CONFERENCE, 24 - 27 Haziran 2017

The Algae of the Yazlık Ilıcası Spring (Kocaeli-Türkiye)

Ecology Symposium 2017, Kayseri, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, cilt.1, ss.34-43

Clean Environmental Management (Kocaeli-Turkey)

Ecology Symposium 2017, Kayseri, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, cilt.1, ss.21-33

AN INVESTIGATION ON THE EFFECT OF PERSONAL CHARACTERISTICS OF GENERATION Y ON THEIR ENTREPRENEURIAL TENDENCIES

2. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI, 12 - 14 Mayıs 2017

KADIN GİRİŞİMCİLERİN ÖZELLİKLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN KÜLTÜREL BAĞLAMDA İÇERİK ANALİZİ

Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Araştırmaları Kongresi: Kadınların Güçlendirilmesine Yönelik Multidisipliner Yaklaşım (ICWOR 2015), Sakarya, Türkiye, 11 - 13 Aralık 2015

Örgütsel Adaletin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Eğilimi Üzerindeki Rolü İmalat İşletmelerinde Bir Uygulama

10. International Conference on Klowledge, Economy and Management, Proceeding, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2011, ss.711-721

Akademisyenlerin Duygusal Zeka Yeterliliklerinin İş Tatmine Etkisinin Analizi Kocaeli Üniversitesi Örneği

Uluslararası 8.Bilgi, Ekonomi ve Yönetim kongresi Bildiriler Kitabı, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2011

Bilgi Toplumunda Akademisyenlerin Duygusal Zeka Profillerinin İş Tatminine Etkisi

Uluslararası 7.Bilgi, Ekonomi ve Yönetim kongresi Bildiriler Kitabı, Yalova, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2010, ss.1584-1595

Entelektüel Toplum Dinamizmi Olarak Sivil Toplum Kuruluşları

1.Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2004, ss.402-408

Yapı Market Müşterilerinin Boya Tüketim Tercihlerinin Araştırılması

V.Uluslararası Boya, Vernik, Mürekkep ve Yardımcı Maddeler Sanayi Kongresi ve Sergisi, Kocaeli, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

İşletmelerde XYZ Kuşağı

Klasikten Moderne İşletme Yönetimine Bakış, Prof.Dr. C.Gazi Uçkun, Editör, Umuttepe Yayınevi, Kocaeli, ss.140-166, 2018

İşletmelerde Duygusal Zeka

Klasikten Moderne İşletme Yönetimine Bakış, Prof.Dr.Gazi Uçkun, Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.121-139, 2018

Pazarlama Fonksiyonu, İşletmelerde Niş Pazarlama

Klasikten Moderne İşletme Yönetimine Bakış, UÇKUN, C. GAZİ, Editör, UMUTTEPE YAYINLARI, İZMİT-KOCAELİ, ss.211-238, 2018

STRATEJİK LİDERLİK

ÖRGÜTLERDE STRATEJİK YÖNETİM, ALİ AKDEMİR, Editör, ORİON KİTABEVİ, Ankara, ss.332-354, 2016

DIŞ VE İÇ ÇEVRE ANALİZİ

ÖRGÜTLERDE STRATEJİK YÖNETİM, ALİ AKDEMİR, Editör, ORİON KİTABEVİ, Ankara, ss.80-113, 2016

ÜCRET VE ÖDEMELER YÖNETİMİ

İnsan Kaynakları Yönetimi, Akdemir Ali, Demirkaya Harun, Editör, ORİON, Kocaeli, ss.342-379, 2016

Ücret ve Ödemeler Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi, Ali Akdemir, Harun Demirkaya, Editör, Orion Kitabevi, Ankara, ss.341-377, 2016

Y Kuşağı ve Girişimcilik

Girişimcilik ve İş Kurma, Prof.Dr.Ali Akdemir, Editör, Orion Yayınevi, Ankara, ss.361-375, 2016

STRATEJİLERİN ANALİZİ VE SEÇİMİ

ÖRGÜTLERDE STRATEJİK TÖNETİM, ALİ AKDEMİR, Editör, ORİON KİTABEVİ, Ankara, ss.274-296, 2016