Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Revisiting the Akhi Order: Research on Akhi Values Perception of Anatolian People

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, vol.1, no.82, pp.287-307, 2022 (Other Refereed National Journals)

Revisiting the Akhi Order: Research on Akhi Values and the Perception of Anatolian People

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, no.82, pp.287-307, 2022 (Non-Refreed Journal)

KAMU SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN KADIN KAMU GÖREVLİLERİNİN SENDİKAL ÖRGÜTLENMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

KARATAHTA İŞ YAZILARI DERGİSİ, no.22, pp.75-91, 2022 (Other Refereed National Journals)

A MUNICIPAL RESPONSE TO DOUBLE DISASTERS OF TURKEY; ELAZIG EARTHQUAKE AND COVID-19

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.56, pp.27-37, 2022 (Other Refereed National Journals)

Online Distance Learning During Covid-19 Pandemic: An Empirical Analysis Over the Students’ Opinions

JOURNAL OF ECONOMY CULTURE AND SOCIETY, no.64, pp.1-19, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ADAYLARININ MESLEKLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online), vol.5, no.5, pp.41-64, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

İŞYERİNDE TEKNOLOJİK TACİZ: DİJİTAL MOBING ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

PEARSON JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, vol.6, no.12, pp.117-132, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN GİRİŞİMCİLİK ALGISINA ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK NİCEL BİR ARAŞTIRMA

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.31, no.1, pp.245-260, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

İŞLETMELERİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ UYGULAMALARININ ÇALIŞANLARIN ÜCRET DÜZEYİNE ETKİSİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

SOCIAL SCIENCE DEVELOPMENT JOURNAL, vol.6, no.25, pp.98-110, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

SOCIAL INNOVATION AS A POLICY RESPONSE TO RESTRUCTURE THE WELFARE STATE

Multidiszciplináris tudományok, vol.11, no.5, pp.269-276, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

KIDEM TAZMİNATI FONU TASARISININ ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

JOURNAL OF INSTITUTE OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL RESEARCHES, vol.6, no.22, pp.76-89, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gıda Üretiminde Faaliyet Gösteren Esnaflarda İs Sağlığı ve Güvenliği Algısı Üzerine Nitel Bir Araştırma

ATLAS INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES, vol.6, no.26, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÇALIŞMA SORUNLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ

Harput Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.13, pp.125-142, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bölgesel Kalkınma ve İşgücü: Bingöl İli İşgücü Piyasası Üzerine Bir İnceleme

Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online), vol.3, no.1, pp.75-92, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Gençlerde Aidiyet Düzeyinin Akademik Başarıya Etkisi : Fırat Üniversitesi İkitsadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.29, no.2, pp.289-302, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Sendikacılığı Üzerine Bir Karşılaştırma Anayasa ile Gelen Anayasa ile Gider

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.18, pp.161-186, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

İş Güvenliği Uzmanlarının Genel İçsel ve Dışsal İş Tatmin Düzeylerinin İncelenmesiÜzerine Bir Araştırma

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.16, no.32, pp.91-112, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çalışanların Kişisel Özelliklerinin İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına Etkisi Üzerine Bir İnceleme

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.2, no.1, pp.53-73, 2018 (Other Refereed National Journals)

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ

Harput Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.57-76, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bölgesel Kalkınmada Kadın İşgücünün Önemi : TRB1 Bölgesi Üzerine Bir İnceleme

İnternational Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, vol.1, no.1, pp.15-29, 2017 (Other Refereed National Journals)

Türkiyedeki Teknoparklarda Kadın İstihdam

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.4, no.2, pp.65-85, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Örgütsel Sessizlik ve Tükenmişlik İlişkisi : Turizm Çalışanları Örneği

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.15, no.30, pp.411-433, 2017 (Other Refereed National Journals)

Deniz İş Hukuku Kapsamında Çalışanların Sendikal Örgütlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.1, pp.21-37, 2017 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Türkiye’de Kadınların Enformel Çalışması ve İşgücü Piyaslarındaki Konumu

Karatahta İş Yazıları Dergisi, vol.3, no.7, pp.57-79, 2017 (Other Refereed National Journals)

İşgücü Piyasası Temel Kavramları Doğrultusunda Elazığ İli İşgücüPiyasasının Mevcut Durumu ve Analizi

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.4, no.1, pp.77-90, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Sendikalı Kadınlar ve Yaşadıkları Sorunlar Kocaeli Gölcük de Kamu Çalışanları Sendikaları Üzerine Nitel Bir Araştırma

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.4, pp.150-167, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İş Kanunu Kapsamında Esnek Çalışmaya Yeni Yasal Yaklaşımların Çalışma Hayatına Etkisi

Karatahta İş Yazıları Dergisi, no.5, pp.65-81, 2016 (Other Refereed National Journals)

Kocaeli de Eğitim Sendikalarına Üye Öğretmenlerin Gelecekteki Sendikal Algıları Üzerine Bir Alan Araştırması

Trakya Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.5, no.1, pp.7-31, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Güvenlik Aracı Olarak Vakıflar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde Vakıf Kültürü

Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, no.10, 2015 (Other Refereed National Journals)

Çalışma İlişkileri Çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin Sendikal Hakları Üzerine Bir İnceleme

Çalışma İlişkileri Dergisi, vol.6, no.2, pp.55-70, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Kamu Sektörü Sendikacılığının Mevcut Durumu Üzerine Bir Araştırma

Karatahta İş Yazıları Dergisi, no.3, 2015 (Other Refereed National Journals)

Çalışma İlişkilerinde Devletin Rolu İşveren Devlet ve Türkiye de Kamu İstihdamının Görünümü

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, no.2, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Geçmişten Günümüze Öğretmenlerin Sendikal Örgütlenme Mücadelesi

Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.2, pp.203-216, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BASIN İŞ KANUNU KAPS AMINDA GAZETECİLERİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SON BULMASI VE KIDEM TAZMİNATI HAKKI

4. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Turkey, 29 February - 01 March 2020, pp.140-148

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ

ATLAS INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 4, Diyarbakır, Turkey, 7 - 08 February 2020

ELAZIĞ İLİNDE KADIN İŞGÜCÜNÜN KARŞILAŞTIĞI SORUNLARVE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

5. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA KONFERANSI, 26 - 28 September 2019, pp.1174-1188

Teknolojik Gelişmelerin İşgücü Piyasalarına Etkisi : Endüstri 4.0

2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, 26 - 27 April 2019

4447 Sayılı Kanun Kapsamında İşsizlik Sigortasının Boyutu ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 November 2018, pp.169-181 Sustainable Development

854 SAYILI DENİZ İŞ KANUNU AÇISINDAN İŞ GÜVENCESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 November 2018, pp.182-189

Türkiye’de Kamu Çalışanlarının Sendika Üyesi Olmasını Engelleyen Yasal Düzenlemelerin Sendikalaşma Oranlarına Etkisi

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 November 2018, pp.190-200

Yaşlılara Yönelik Yerel Sosyal Politikalar: Elazığ Belediyesi Örneği

Uluslararası Sosyal Bilimler İnovasyon Kongresi, 11 - 13 May 2018, pp.234

Kadın Yoksulluğunun Önlenmesinde Girişimcilik Eğitimlerinin Önemi

Uluslararası Sosyal Bilimler İnovasyon Kongresi, 11 - 13 May 2018, pp.232

Kayıt Dışı Çalışanın İş Kazası Geçirmesinin Hukuksal Boyutu

1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018), 9 - 11 April 2018, pp.260

Çalışanların Demografik Özelliklerinin İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına Etkisi Üzerine Bir İnceleme

1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018), 9 - 11 April 2018, pp.259

1961 ANAYASASI’NIN SENDİKALAR ÜZERİNE ETKİLERİ

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBİK 2018), Kayseri, Turkey, 31 January - 03 February 2018, pp.260

TÜRKİYE’DE KAMU ÇALIŞANLARININ SENDİKAL ÖRGÜTLENME ÇABALARI VE MEVCUT DURUMUNUN ANALİZİ

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBİK 2018), Kayseri, Turkey, 31 January - 03 February 2018, pp.238

TÜRKİYE DE KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN ÖNLENMESİNDE EĞİTİMİN ÖNEMİ

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.261-273

Kadınlara Yönelik Girişimcilik Eğitimlerinin Önemi : Malatya KOSGEB Girişimcilik Eğitimlerine Yönelik Nitel Bir Araştırma

4. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA KONFERANSI, Tunceli, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.518-530

Effects Of Entrepreneurship Educatıon on Entrepreneurship Trends of Unıversty Students : A Research on Economıcs and Administrivite Sciences Faculty Students of Fırat Unıversty

ıclel 17 3th Internatıonal Conference on Lıfelong Learnıng and Leadershıp of All, Porto, Portugal, 12 - 14 September 2017, pp.28

Türkiye’de Emeklilerin Çalışma Hayatına Yeniden Katılmalarının Hukuksal Boyutu

2nd International Scientific Researches Congresson Humanities and Social Sciences (IBAD-2017), İstanbul, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.579-586

Göçün İşgücü Piyasalarına Etkisi Üzerine Bir İnceleme Elazığ İli Örneği

2nci Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi-Göç,Yoksulluk,İstihdam, 23 - 25 September 2016, pp.135-142

Türkiye de Kamu Sendikalarının Mevcut Durumu ve Üyelerinin Sendikal Gelecek Algılarına Yönelik Bir Araştırma

1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı İnsan ve Toplum, IBAD-2016, 19 - 22 May 2016, pp.2022-2036

Books & Book Chapters

Transformation of Public Labour Relations in The Process of Society 5.0......

in: Society 5.0: A New Challenge to Humankind’s Future, Doğa Başar Sarıipek, Pasquale Peluso, Editor, Okur Yazar Yayınevi, pp.55-75, 2022

Personel Seçme ve Yerleştirme Süreci

in: İnsan Kaynakları Yönetimi: Strateji, Politika ve Uygulamalar Kapsamında Davranışsal Bir Yaklaşım, Ali Şahin Örnek, Editor, Nobel Yayınevi, pp.246-265, 2021

İnsan Kaynakları Planlaması

in: İnsan Kaynakları Yönetimi: Strateji, Politika ve Uygulamalar Kapsamında Davranışsal Bir Yaklaşım , Ali Şahin Örnek, Editor, Nobel Yayınevi, pp.176-195, 2021

Türkiye'de Turizm Sektöründe İstihdamın Genel Görünümü ve Sendikal Örgütlenmenin Yapısı

in: Turizm Sektöründe Güncel Sorunlar ve Yeni Trendler , Salih Tellioğulu, Editor, Asos Yayınları, pp.39-73, 2021

İnsan Kaynağının Endüstriyel Boyutu ve Endüstri 4.0'ın Olası Etkileri

in: İnsan Kaynakları Yönetimi Strateji, Politika ve Uygulamalar Kapsamında Davranışsal Bir Yaklaşım, Ali Şahin Örnek, Editor, Nobel Yayınevi, pp.832-879, 2021

İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

in: İş Sağlığı ve Güvenliği, Bülent ARPAT, Mete Kaan NAMAL, Editor, Gazi Kitapevi, pp.105-143, 2020

INDUSTRY 4.0 AND ITS CONCEPTUAL FRAMEWORK

in: Industry 4.0 and Social Change, , Editor, DORA YAYINEVİ, pp.1-17, 2020

İşgücü Piyasalarında Kadının Sayısal Görünümü

in: Kadının Çalışma Hayatındaki Örgütlenme Mücadelesi, Gökçe CERE, B. Gökhan TOPAL, Editor, Dora Yayınevi, pp.149-171, 2020

Brezilya’xxda Endüstri İlişkileri Sistemi

in: Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri, , Editor, Dora Yayınevi, pp.355-381, 2018

6331 Sayılı Kanun Kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarına Güncel Yaklaşımların Değerlendirilmesi

in: İş Sağlığı ve Güvenliği, Gökçe Cerev, Yakup Köseoğlu, Editor, Dora Yayınevi, Bursa, pp.83-117, 2018

TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATININ TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ VE GÜNCEL DURUMUÜZERİNE BİR İNCELEME

in: SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-III, Hasan BABACAN, Tanja SOLDATOVIĆ, Nihada DELOBEGOVIĆ DZANIĆ, Editor, Gece Kitaplığı, pp.279-297, 2018

A Comparison Regarding The Effects of 1961 and 1982 Constitutions of The Republic of Turkey on Trade Union Movement

in: Strategic Researches II: From Local to Global, Namal, Mete Kaan Koçancı, Mustafa Karataş, Muhammed, Editor, IJOPEC Publication, London, pp.99-128, 2018

Türkiye’de Yoksulluğun Boyutu

in: Yoksulluk, Farklı Boyutlarıyla, Dr. Öğ. Üyesi Gökçe Cerev, Doç. Dr. Bora Yenihan, Editor, Dora Basım Yayın, pp.225-239, 2018 Sustainable Development

MINIMUM WAGE IN REPUBLICAN PERIOD IN TURKEY: HISTORY,DEVELOPMENT, CURRENT ISSUES AND PROPOSED SOLUTIONS

in: RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21ST CENTURY TURKEY, Hasan Arapgirlioğlu, Atilla Atık, Robert Elliott, Edward Turgeon, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.420-429, 2017

IN TERMS OF HUMAN CAPITAL, THE EVALUATION OF THE RELATIONSBETWEEN EDUCATION AND EMPLOYMENT IN TURKEY

in: RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21 ST CENTURY TURKEY, Hasan Arapgirlioğlu, Atilla Atık, Robert Elliott, Edward Turgeon, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.367-378, 2017

Episodes in the Encyclopedia