Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

ORGANIZATIONAL INJUSTICE AND WORK ALIENATION

E & M EKONOMIE A MANAGEMENT, vol.14, pp.65-78, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

What is the joint effect of employee satisfaction and customer orientation on the organizational culture in metalworking manufacturing?

INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT, vol.22, pp.1203-1215, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The effect of spiritual leadership on organizational learning capacity

AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, vol.3, pp.184-190, 2009 (Journal Indexed in SSCI) identifier

THE ROLE OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON EFFECTIVENESS

E & M EKONOMIE A MANAGEMENT, vol.12, no.0, pp.33-49, 2009 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Does justice make a way for loyalty

Journal of Business and Management, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The mediating effect of organizational support between job insecurity and turnover intention in private hospitals

International Journal of Business and Management, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The mediator role of organizational image on the relationship between jealousy and turnover intention A study on health workers

Balıkersir University the Journal of Social Sciences Institute, 2014 (Other Refereed National Journals)

Work Alienation as a Mediator of the Relationship Between Organizational Injustice and Organizational Commitment

International Journal of Business and Management, vol.5, pp.27, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Work Alienation as a mediator of the Relatıonship between Organizatıonal Injustice and Organizational Commitment

Internatıonal Journal of Busness and Management, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Work Alienation as a Mediator of the Relationship of Procedural Injustice to Job Stress

East European Journal of Economics and Business, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

A Research Analysis on Employee Satisfaction In Terms of Organizational Culture and Spiritual Leadership

International Journal of Business and Management, vol.4, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Different Viev On Custemer Oriention in Metalworking Firms

Market Forces, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Does Organizational Learning Capacity Impact on Organizational Effectiveness

Development and Learning Organizations, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Rol Belirsizliği Rol Çatışması İş tatmini ve Performans Arasındaki İlişkiler

Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2006 (Other Refereed National Journals)

The Effects of Organizational Communication and Commitment on Organizational Identification A Sectorial Comparison

Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies, vol.19, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lider Üye Etkileşimi ve Güvenin Psikolojik Güçlendirmeye Etkileri Üzerine Bir Araştırma

İÜ. İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 2005 (Other Refereed National Journals)

Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlik İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilere Yönelik Bir Araştırma

İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 2005 (Other Refereed National Journals)

Örgütsel Destek Algısı ve Dahil Olma Dışlanmama Algısının Örgütsel Bağlılığa Etkisi Sigorta Sektöründe Bir Araştırma

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 2003 (Other Refereed National Journals)

Örgütsel Güven Kavramı Nedenleri ve Sonuçları

Celal B.Ü.İİBF Dergisi, 2003 (Other Refereed National Journals)

Does Trust Mediate the Effects of Justice Perceptions on Employee Commitment

Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies., vol.13, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Örgütsel Yaratıcılığı Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2003 (Other Refereed National Journals)

Performance Impacts of Operations Strategies A Study on Turkish Manufacturing Firms

International Journal of Agile Manufacturing, vol.6, 2003 (Non-Refreed Journal)

Çalışanların Örgüte Bağlılığı İle İşten Ayrılma Niyetleri Arasındaki İlişkilere Yönelik Bir Araştırma

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, 2002 (Other Refereed National Journals)

Çalışanların Güçlendirilme Algıları Üzerinde Tuzla Bölgesindeki Ticari Bankalarda Bir Araştırma

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 2002 (Other Refereed National Journals)

Multi level analysis of authentic leadership from a turkish constructıon engineers perspective

south east european journal of economics and business, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Reationship Between Intrinsic Motivation and Organizational Commitment An Empirical Study on the Private Sector

Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies, vol.16, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Charismatic leadership and organizational commitment in service organizations

boğaziçi journal: review of social, economic and administrative studies, vol.2, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çatışmanın Sebepleri Ve Yönetimi

Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2000 (Other Refereed National Journals)

Örgütlerde Verimliliği Artıracak Davranışları Alışkanlık Edindirme

İktisat Fakültesi Mecmuası, 1998 (Other Refereed National Journals)

Organizasyonlarda Ödül Sistemleri Ve Yönetimi

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 1998 (Other Refereed National Journals)

Etkili İletişim Geliştirmede Aktif Dinlemenin Önemi

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 1997 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Impact of Ethical Climate on Organizational Trust: Organizationjal Culture as an Antecedent

Ethics 2003 International Conferance Professional Ethics, Ankara, Turkey, 17 September 2003, vol.0

Relatıonships among environmental factors manufacturing strategies and performance

second ınternatıonal conferance on responsive manifacturing, 12 - 14 June 2002

Combined Effects of Work-related Values and Citizenship Behaviour on Increased Performance

Global Business and Technology Association 2004 International Conferance, South Africa, vol.0

F.Fiedler'in Liderlik Modeliyle İlgili Olarak Tuzla Piyade Okul Komutanlığında Yapılan Bir Araştırma

Erciyes Üni. 8.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kayseri, Turkey, vol.0, pp.601

The Beneficial Kind og Commitment for Corparate Performance: The Effect of Ethical Values

Global Business and Technology Association 2004 International Conferance, South Africa, vol.0

Yönetici, Girişimci ve Eğitimcilerde Kazanılmış İhtiyaçlar

Başkent Üni. İİBF 7.Ulusal İşletmecilik Kongresi, Ankara, Turkey, vol.0

Küreselleşme Sürecinde Örgüt Kültürünün Oluşturulması

Başkent Üni. İİBF 5. İşletmecilik Kongresi, Ankara, Turkey, pp.37

Books & Book Chapters