Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PERSPEKTİFİNDEN BİR BAKIŞ: ÖRGÜTSEL HİYERARŞİDE ASTLARÜSTLERİNİ MOTİVE EDEBİLİR Mİ?

4.Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.821-850

Effects o f Organizational Dissent on Affective Commitment and Job Satisfaction

14th International Strategic Management Conference, 12 - 14 Temmuz 2018, ss.233-240

Relationship Between Organizational Dissent Ethical Climate: Their Effects On Turnover Intentions

14th International Strategic Management Conference 8th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, 12 - 14 Temmuz 2018, ss.223-232

Sağlık Çalışanlarının Toksik Liderlik Konusundaki Algıları

Uluslar arası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018, ss.128

Sağlık Çalışanlarının Toksik Lİderlik Konusundaki Algıları

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Inovasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018, ss.128

Örgütsel Sinizm, İş Stresini Tetikler mi?

Uluslar arası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018, ss.120

İnsan Kaynakları Yönetimi Perspektifinden Bir Bakış: Örgütsel Hiyerarşide AstlarÜstlerini Motive Edebilir Mi”

4.Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.166

Kitap & Kitap Bölümleri

Devlet Ortaokul Öğretmenlerinin Tükenmişlik Algılarının Demografik Özellikler İle İlişkisi: Kocaeli İli Örneği

International Academic Studies on Social and Education Sciences, Mehmet DALKILIÇ, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.307-323, 2020

Öğretmenlerin, Afet ve Acil Durumdan Kaynaklanan Krizi Yönetebilme Becerileri Hakkındaki Görüşleri

SOSYAL BİLİMLER ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR, Dursun BALKAN, Editör, Duvar Yayınevi, Ankara, ss.311-331, 2020

Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Algıları Üzerine Bir Alan Araştırması: Kocaeli İli Örneği

Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları, YILMAZ Sefer, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.53-68, 2020

Örgütsel Sinizm İle Çalışanların İş Stresi Arasındaki İlişki: SağlıkSektöründe Bir Araştırma

İşletme ve Yönetim Araştırmaları I, Mustafa Fedai ÇAVUŞ, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.45-58, 2019

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TOKSİK LİDERLİK KONUSUNDAKİ ALGILARI

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar Cilt 1, Çobanoğlu, Yavuz, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.201-212, 2018