Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect Of Critical Thinking Disposition On Entrepreneurship Levels A Study On Future Teachers

Procedia - Social and Behavioral Sciences, ss.199-207, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Üniversite Öğrencilerinin İş (İstihdam) Umudu ile Akademik BranşMemnuniyeti Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, cilt.11, ss.266-277, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GELENEKSEL VE YENİLİKÇİ İŞYERİ (OFİS) DÜZENİ TÜRLERİNİNÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: KARŞILAŞTIRMALI BİRDERLEME ÇALIŞMASI

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.55, ss.91-116, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bireysel Yine/Yenilenmeyi (Rezilyansı) Destekleyici İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.20, ss.17-37, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“RESILIENCE” KAVRAMINA ÖRGÜT BAĞLAMINDA TÜRKÇE KARŞILIK ÖNERİLERİ

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.28, ss.198-213, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MESLEKİ KAYGI VE KARİYER UYUMLULUĞU ARASINDAKİ İLİŞKİLER: ÖĞRETMEN ADAYLARI AÇISINDAN BİR İNCELEME

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.20, ss.297-312, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yöneticiler İçin Psikolojik Sözleşme Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme,Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, ss.193-212, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yöneticilerin Babacan (Paternalist) Liderlik DavranışlarınınPsikolojik Sözleşme Bağlamındaki Beklentileri ÜzerindekiEtkilerine Yönelik Bir Çalışma

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.13, ss.101-118, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study on the Effects of Managers' Paternalist Leadership Behaviors on Their Expectations Regarding Psychological Contract

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.13, ss.101-118, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Effects of Transformational and Transactional Leadership styles on Psychological Contract: A Managerial Perspective

International Journal of Economics and Management,, cilt.12, ss.393-405, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

”RESILIENCE” KAVRAMININ SOSYAL BİLİMLERDE TÜRKÇE KULLANIMLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute, cilt.2018, ss.41-51, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rothwell ve Arnold’ın Algılanan İstihdam Edilebilirlik Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlama, Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışması

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.0, ss.91-103, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etik İklim ve Örgutsel Güvenin Üretkenlik Karşıtı Davranışlar Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.953-963, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Algılanan Rol Belirsizliğinin İşe Yabancılaşma Üzerindeki Etkisinin ve Demografik Değişkenlere Göre Farklılıklarının İncelenmesi An

ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), cilt.7, ss.321-332, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüksek Performanslı İş Sistemlerinin Örgüte Bağlılık Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.253-266, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship Between Social Entrepreneurship And Career Planning Attitudes A Study On Pre-Service Teachers

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.2, ss.1062-1068, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Çalışanların İş Yaşam Dengesi İle Kariyer Tatmininin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.67-86, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hırs, İç Kontrol Odaklılık ve Yenilikçiliğin İş Gücü Piyasası Adaylarının İstihdam Edilebilirlik Algıları Üzerindeki Etkisi

RESEARCH JOURNAL OF BUSINESSAND MANAGEMENT, cilt.1, ss.353-364, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Behavioral Dynamics Regarding Office Design: A Review on Traditional Workplace and Emergent Trends

1st International Symposium on Graduate Research in Science Focus on entrepreneurship and Innovation (ISGRS 2018), İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, cilt.1, ss.3

Occupational anxiety levels of pre-service teachers: A study according to some demographic variables

International Congress on Education-ERPA 2018, İstanbul, Türkiye, 28 Haziran - 01 Temmuz 2018, cilt.1, ss.134

İşin Merkeziliği ile İstihdam Edilebilirlik Arasındaki İlişkide Kariyer Uyum Yeteneğinin Aracılık Rolü

International Congress of Management, Economy and Policy, 28 - 29 Nisan 2018, cilt.0, ss.171

The Relationship Between Social Entrepreneurship and Career Planning Attitudes A Study On Pre-Service Teahers

International Conference on New Horizons in Education, VİYANA, Avusturya, 13 Temmuz - 15 Mayıs 2016, cilt.5, ss.186-192

İnsan Kaynakları Yönetimi Aracılığıyla İlişkisel ve Operasyonel Rezilyans Kapasitesi Oluşurma

23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Muğla, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2015, cilt.0, ss.436-441

Investigation of the relationships between educational internet use self-efficacy beliefs and self-regulated learning skills

ERPA INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATION (ERPA CONGRESS 2014), İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2014, cilt.152, ss.708-713 identifier

Etik İklim Algisinin Üretkenlik Karşiti Davranişlar Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

1. Örgütsel Davranış Kongresi, Sakarya, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2013, ss.302-305

Critical Thinking Dispositions And Entrepreneurship Levels Of Chemistry And Chemical Engineering Students

22nd International Conference on Chemistry Education – 11th European Conference on Research In Chemical Education (ICCE-ECRICE), Roma, İtalya, 15 - 20 Temmuz 2012, ss.442

Entrepreneurship And Self Efficiacy Related To Mathematics Literacy Levels Of Engineering Faculty Students

4th International Congress of Educational Research (EAB), İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2012, ss.303-304