Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Core Values in Education From the Perspective of Future Educators

SAGE OPEN, vol.11, no.2, pp.1-14, 2021 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License

Education in virtual age

EDUCATIONAL PHILOSOPHY AND THEORY, vol.50, pp.1419-1420, 2018 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Development of Mobbing Questionnaire for Educators in Turkey

INDIAN JOURNAL OF SOCIAL WORK, vol.70, no.4, pp.571-595, 2009 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Informal Leaders in Educational Organizations: A Sociometric Study

MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.23, pp.88-104, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Gender Roles at the Vocational High Schools in Turkey

Psycho-Educational Research Reviews, vol.9, no.3, pp.56-69, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Challenges and Advantages of Working Abroad: Turkish and Turkish Culture Teachers’ Perspective

IInternational Journal of Psycho-Educational Sciences (IJPES), vol.9, pp.33-47, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Öğretmenlerin Mesleki Özgürlüğe İlişkin Metaforik Algıları

Sakarya University Journal of Education, vol.8, pp.176-189, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Okul Yöneticilerinin Alo 147 Hakkındaki Görüşlerinin Bilgi Uçurma Açısından Değerlendirilmesi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, pp.477-487, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

School Principals’ and Teachers’ Problems related to the Education of Refugee Students in Turkey

European Journal of Educational Research, vol.7, pp.473-484, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

İlkokullarda okul müdürlerinin mali kaynak gerektiren ihtiyaçları karşılama yolları

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, pp.315-334, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Problems of Syrian Students in the Basic Education in Turkey

European Journal of Social Science Education and Research, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analyzing the Types of Discrimination in Turkish for Foreigners Books

Universal Journal of Educational Research, vol.6, pp.257-264, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Development of the Ethical Evaluation Questionnaire: A Machiavellian, Utilitarian, and Religious Viewpoint

European Journal of Educational Research, vol.6, pp.79-92, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Effect of Teachers Spirituality and Ethical Ideology on Their Preference of Reporting Wrongdoings at Schools

International Education Studies, vol.9, pp.85, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Metaphorical Perceptions of Secondary School Students and Teachers about Learning and Teaching Concepts

Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi/ Journal of Teacher Education and Educators, vol.5, pp.131-153, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Müdürlerinin Baskı Gruplarının İstekleri ile Başa Çıkma Taktikleri

JOURNAL OF TEACHER EDUCATION AND EDUCATORS, vol.4, pp.105-125, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Meslek Lisesi Öğrencilerinin Metaforik Okul Algıları İşlevselci Bir Yaklaşım

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.16, pp.273-291, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenlerin Bilgi Uçurma Tercihleri ile Kültürel Değerleri Arasındaki İlişki

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, pp.51-64, 2015 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Adaylarının Farklı Bilgi Uçurma Whistle blowing Tercihlerinde Belirleyici Olan Kültürel Değerler

Sakarya University Journal of Education, vol.5, pp.37-54, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okullarda bilgi uçurma İş doyumu ve örgütsel bağlılık ilişkisi

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi,, pp.261-282, 2014 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlerin Farklı Bilgi Uçurma Tercihlerinde Belirleyici Olan Değer Yönelimleri

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, pp.51-64, 2014 (Other Refereed National Journals)

Okul Bir İnsan Bedenidir Meslek Lisesi Öğrencilerinin Okul Algılarına Yönelik Bir Metafor Çalışması

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi / Journal of Educational Sciences Research, vol.4, pp.63-88, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Atanamama nedeniyle farklı bir mesleğe yönelen işsiz aday öğretmenler üzerine bir çalışma

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.2, 2014 (Other Refereed National Journals)

Whistle Blowing Intentions of Prospective Teachers Education Evidence

International Education Studies, vol.6, pp.112-123, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Prospective teachers’ attitudes toward whistle-blowing according to type of intelligence

Mediterranean Journal of Social Sciences, vol.4, pp.11-23, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Sınıf öğretmenlerinin adaylık dönemlerinde yaşadıkları mesleki sorunlar

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.137-156, 2013 (Other Refereed National Journals)

Ethical awareness and ethical orıentatıon of Turkish teachers

Education, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

University students perception of discrimination on campus in Turkey

Journal of Higher Education Policy and Management, vol.35, pp.72-84, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Mobbing At Elementary Schools In Turkey

Mediterranean Journal of Social Sciences, vol.3, pp.61-73, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Mobbing İş Yerinde Yıldırma Özel Ve Resmi İlköğretim Okulu Öğretmen ve Yöneticileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, pp.272-286, 2012 (Other Refereed National Journals)

Bilimsel Yönetim Anlayışında Denetim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.9, pp.74-89, 2009 (Other Refereed National Journals)

Mobbing: İşyerinde yıldırma kavramsal çerçeve

ÜNİVERSİTETE VE TOPLUM DERGİSİ, 2009 (Other Refereed National Journals)

Küreselleşme sürecinde uzaktan eğitim

D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, pp.1-12, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

WOMEN’S STRUGGLE FOR EXISTENCE IN WORK LIFE

1. INTERNATIONAL WOMEN STUDIES CONGRESS, Ankara, Turkey, 8 - 09 March 2021, pp.365-374 Creative Commons License

Okul Yöneticilerinin Temel Psikolojik İhtiyaçları

9. Uluslararası Bilimsel AraĢtırmalar Kongresi -Sosyal ve Eğitim Bilimlerithe 9th International Scientific Research Congress -Social and Educational Sciences- (UBAK), Ankara, Turkey, 12 - 13 December 2020, pp.42

Uluslararası Öğrencilerin Türkiye‟de Yükseköğretime Yönelik Metaforik Algıları

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, 2 - 04 May 2019, vol.605

Lise Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algılarının İncelenmesi

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 2 - 04 May 2019

Lise öğrencilerinin Suriyeli algısı: Kocaeli ili Körfez ilçesi örneği

4. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongres, 4 - 07 October 2018

Kadın eğitim yöneticilerinin okul yönetiminde karşılaştıkları Sorunlar

II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, 13 - 15 September 2018

Alo 147 Bilgi Uçurma Hattı Mı? İftira Hattı Mı?

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 10 - 12 May 2018

Veli Görüşlerine Göre Yabancı Dil Hazırlık Programının Etkililiği

Vth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2 - 05 May 2018, pp.494-496

Eğitim Örgütlerinde Biçimsel Olmayan Liderlerin Oluşma Süreci: Sosyometrik Bir Çalışma

Vth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2 - 05 May 2018, pp.609-611

EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE TAHAKKÜM ALGISI

CURRENT DEBATES INEDUCATION, 19 - 21 April 2018

The Problems of Syrian Students in the Basic Education in Turkey

14th International Conference on Social Sciences, 2 - 03 March 2018

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKULA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 11 - 13 May 2017, pp.750-752

Öğretmenlerin Mesleki Özgürlüğe İlişkin Metaforik Algıları

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 11 - 13 May 2017, pp.78-79

Meslek liselerinde cinsiyet rollerinin incelenmesi

Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu EYFOR8, 19 - 21 October 2017, pp.215-217

Güç okul yöneticilerini yozlaştırıyor mu?

IV nd International Eurasian Educational Research Congress, 11 - 14 May 2017, pp.486-488

Okul Müdürleri Tarafından Değerlendirilen Öğretmenlerin Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri

IV nd International Eurasian Educational Research Congress, 11 - 14 May 2017, pp.481-482

Okul Yöneticilerinin Okul Dışı Öğrenme Ortamlarına İlişkin Görüşleri

IIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Prospective Teachers Perception of Discrimination in Turkey

EDULEARN15, Barcelona, Spain, 6 - 09 July 2015, vol.15, pp.1295-1303 Creative Commons License

Öğretmenlerin okullarda istenmeyen davranışlara yönelik tepkileri: bilgi uçurma veya sessiz kalma

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne, Turkey, 16 - 18 October 2014

İlköğretim okulu öğrencilerinin algılarına göre müfettişler

II. Uluslararası katılımlı eğitim denetimi kongresi, Turkey, 23 - 25 June 2010, pp.79-84

Alternatively Certified Elementary School Teachers in Turkey

WCES 2010 World Conference on Educational Sciences, İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.1064-1074 identifier identifier

MOBBİNG İN HİGHER EDUCATİON

5TH INTERNATİONAL BALKAN EDUCATİON AND SCİENCE CONGRESS, 1 - 03 September 2009

Books & Book Chapters

Öğretmenlerin Mesleki Sosyalleşmesi

in: PROF. DR. ALİ BALCI’YA ARMAĞAN, Prof.Dr. İnayet Aydın, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.373-384, 2021 Creative Commons License

Eğitim ve Yetiştirmeye Yönelik Yatırımlar

in: Eğitim Perspektifinden Planlama, Ekonomi ve Politika, Şenay Sezgin Nartgün,Türkan Argon, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.181-226, 2021

Professional Socialization in Schools

in: Education, George W. Noblit, Editor, Oxford University Press, London , London, pp.1-28, 2020

Sınıfta zaman yönetimi

in: Sınıf yönetimi, Türkan Argon,Şenay Sezgin Nartgün, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.269-290, 2020

Ethical Challenges: The Influence Organizational and Personal Values Have on Perceptions of Misconduct and the Factors of Whistleblowing

in: Handbook of Research on Ethical Challenges in Higher Education Leadership and Administration, Victor Wang, Editor, IGI Global, Florida, pp.250-290, 2020

Eğitimde Özelleştirme

in: Eğitim Ekonomisi ve Planlaması, Mahmut SAĞIR, Ramazan YİRCİ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.175-215, 2020

Liderlikte Kadın ve Feminist Yaklaşımlar

in: Liderlik Kuram Araştırma Uygulama, Kürşad Yılmaz, Editor, Pegem A, Ankara, pp.817-836, 2020

The Effectiveness of Foreign Language Preparatory Program According to the Parents’ Opinions

in: Changing Educational Paradigms: New Methods, Directions, and Policies , Şakir Çınkır, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.45-56, 2020 Creative Commons License

Teacher Socialization in Changing World: Functionalist

in: Interpretive, and Critical Perspectives in Examining the Teacher Induction Process in Contemporary Education Systems, Mustafa Öztürk,Paul Rober Hoard, Editor, IGI Global, Florida, pp.2012-236, 2019

Türk eğitim sisteminde 2000'li yıllarda gerçekleşen yapısal değişimler

in: Prof. Dr.Emine AKYÜZ’e Armağan Akademisyenlikte 50 Yıl Çocuk Hakları • Eğitim Hukuku • Vatandaşlık Eğitimi, Yasemin KARAMAN KEPENEKCİ,Pelin TAŞKIN, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.381-392, 2018

Sınıfta zaman yönetimi

in: Sınıfta yönetimi, Türkan Argon, Şenay Sezgin Nartgün, Editor, PEGEM Akademi, pp.269-289, 2018

Organizational Culture and Ethics: The Influence Organizational and Personal Values Have on Perceptions of Misconduct and the Factors of Whistleblowing

in: Encyclopedia of Strategic Leadership and Management 3 Volumes, Victor C. X. Wang (Florida Atlantic University, USA), Editor, IGI Global, pp.1047-1072, 2017

Eğitimde değişen değerler ve öğretmenin rolü üzerine

in: Eleştirel Eğitim Yönetimi Yazıları , Kürşad Yılmaz, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.191-211, 2016

Örgütlerde İstenmeyen Davranışlar ve Bu Tür Davranışlar: Yıldırma (mobbing) örneği ve bu tür davranışları önlemede Yardımcı Bilgi Uçurma (Whistle-blowing)

in: Eğitim ekonomisi ve planlaması alanına adanmış bir ömür Prof Dr Mahmut Adem e 80 yaş armağanı, Kasım Karakütük, Editor, Ankara Üniversitesi basımevi, Ankara, pp.265-294, 2015

Örgüt yönetiminde bilgi uçurma (whistle-blowing)

in: Prof.Dr.Haydar Taymaz Armağan Kitabı: Eğitim Yönetimi Denetimi ve Politikaları Yazıları , İnayet Aydın,Kürşad Yılmaz, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.492-506, 2014

Yeni Ekonomik Düzen, Eğitim Reformları ve Eğitimin Geleceği

in: Eğitim Sosyolojisi, Mimar Türkkahraman,İbrahim Keskin, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.249-270, 2013

Eğitim felsefesi akımlarının Türkiye Cumhuriyeti eğitim sistemine etkileri

in: Eğitim Felsefesi, Nurten Gökalp,Şengül Çelik, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.173-185, 2012

Eğitimde radikal düşünürler ve görüşleri

in: Eğitim Felsefesi, Nurten Gökalp,Şengül Çelik, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.135-147, 2012