Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KIYAS İŞLEMİNDE İLLET BİRLİĞİNİN SAĞLANAMAMASI HALİ: KIYÂS MA‘A’L-FÂRIK

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sa.36, ss.17-48, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Et-Tefsîrâtü’l-Ahmediyye Fî Beyâni’l-Âyâti’ş-Şer‘İyye. Molla Cîven

ATEBE: Dinî Araştırmalar Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.133-137, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hicri Birinci Asırda Fıkhın Tedvini ve Fuat Sezgin’xxin Tespitleri Üzerine Bir İnceleme

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.21, sa.39, ss.957-982, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gazâlî’nin Nasîhatü’l-Mülûk Adlı Eserinde Siyasetü’ş-Şeriyye Esasları

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.43, ss.1-30, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslam Borçlar Hukukunda İsticrâr Akdi Ve Mezheplerin Konuyla İlgili Mülahazaları

Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi, cilt.5, ss.1251-1271, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslâm Hukuk Tarihinde Yaşamayan Sünnî Mezhepler ve Fuat Sezgin’in Tasnifi

FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, ss.399-434, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aydın Taş, İmam Muhammed’in Usul Anlayışı,

e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, cilt.11, ss.1068-1071, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ŞEYH FETHULLAH VERKÂNİSÎ VE ED-DÜRERÜ’L-FETHİYYE Fİ’L-AVÂMİLİ’N-NAHVİYYE ADLI ESERİNİN TAHKİKİ

İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.92-129, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HANEFİ MEZHEBİNDE “TERCİH” KAVRAMI VE ŞÜRÜNBÜLÂLÎ’NİN BAZI TERCİHLERİ

Kocaeli İlahiyat Dergisi, cilt.1, ss.41-62, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HANEFİ USULCÜLERİNE GÖRE NASSIN DELALETİ VE KIYASLA İLİŞKİSİ

İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.78-104, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fıkıhta Bir Anlatım Yöntemi Olarak Lugaz

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.1904-1914, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ANLAMBİLİMSEL BİR YÖNTEM OLARAK HANEFİ FIKIH USULÜNDEİKTİZANIN DELALETİ

İslami İlimler Dergisi, cilt.10, ss.117-144, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Şeyhülislam İbn Kemal’in Fukaha Tabakatı Tasnifine Yöneltilen Eleştirile İle Bu Tasnifin Düzenlenmesine İlişkin Bir Etüt

4. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Elazığ, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2020, ss.82-89

Ehl-i Rey'in İlk Temsilcilerinden Abîde es-Selmânî ve Fıkıhçılığı

12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, Türkiye, 5 - 07 Haziran 2020, cilt.3, ss.1390-1405

Teori ve Pratik Arasında İmam Birgivî’nin Taharet ve NecasetlerHakkındaki Görüş ve Tenkitleri Tarikat-ı Muhammediyye Örneği

Balıkesirli Bir İslam Alimi İmam Birgivi Uluslararası Sempozyum, Balıkesir, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, cilt.1, ss.204-218

Kitap & Kitap Bölümleri

Nev‘î’nin (Yahya B. Pîr Ali) Netâyicü’l-Fünûn Adlı Eserindeki Fıkıh ve Usûl-i Fıkha Dair Değerlendirmeleri

Tekirdağ’xxda Dini ve Kültürel Hayat, Hasan Keskin, Özkan Öztürk, Halil İbrahim Delen, Ali Sever, Editör, Ensar Neşraiyat, İstanbul, ss.206-221, 2019

Vahiy-Ahlak İlişkisi

TÜM YÖNLERİYLEHZ. PEYGAMBER VEAHLAKI, ABDULKADİR MACİT, Editör, ENSAR, ss.35-73, 2019

Molla Halil es-Siirdi’xxnin Usûl’xxünde İctihad ve Müctehid

Molla Halil es-Siirdi Hayatı Eserleri ve İlmi Kişiliği, M. Macit Sevgili, Hamit Sevgili, Abdullah Özcan, Şerif Kahraman, Editör, Beyan Yayınları, İstanbul, ss.657-666, 2019

Teori ve Pratik Arasında İmam Birgivî’nin Taharet ve NecasetlerHakkındaki Görüş ve Tenkitleri Tarikat-ı Muhammediyye Örneği

Balıkesirli Bir İslam Alimi İmam Birgivi, Mehmet Bayyiğit, Mehmet Özkan, Ahmet Ali Çanakcı, Asem Hamdy Abdelghany, Editör, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi KültürYayınları, Balıkesir, ss.204-218, 2019

Hayatü’s-Sahabe

Semerkand, İstanbul, 2017

15 TEMMUZ VE VATAN SEVGİSİ

15 TEMMUZ DİRİLİŞ DESTANI, HÜSEYİN OKUR, Editör, Semerkand, İstanbul, ss.74-81, 2017

On Beş Temmuz İhaneti

15 TEMMUZ DİRİLİŞ DESTANI, Hüseyin Okur, Editör, Semerkand, İstanbul, ss.108-110, 2017

Delilleriyle İslam Akaidi

Semerkand Yayınları, İstanbul, 2012