Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The moderating role of personal value orientation on the links between perceived corporate social performance and purchase intentions

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, vol.27, no.6, pp.2724-2734, 2020 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

How Corporate Social Responsibility Information Influences Stakeholders' Intentions

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, vol.18, no.4, pp.234-245, 2011 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Fuzzy logic in legal education

Turkish Online Journal of Distance Education, vol.12, no.2, pp.60-69, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Articles Published in Other Journals

Likert Ölçeklerinde Etiketleme Kararları: Kullanılan Etiketler Ölçüm Sonuçlarına Etkiler mi?

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.33, pp.148-196, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

MARKA BEĞENİLİRLİĞİNİN MARKA TERCİHİ ÜZERİNE ETKİSİ: CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.6, pp.3484-3494, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Consumer Regret Arising From Sub-Optimal Conditions In Stock-Out Situations And Its’xx Influence On Brand Loyalty

International Journal of Management and Administration, vol.3, pp.161-171, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE KULLANILAN KITLIK TAKTİKLERİNİN TÜKETİCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.18, pp.1-19, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

HOW PROFESSIONAL ACCOUNTANT’S TAX MORALE AFFECTS TAXPAYER’S TAX MORALE? A STUDY IN BALIKESIR

Journal of Global Strategic Management, vol.11, pp.101-108, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eğitim Yayıncılığı Sektöründe Tutundurma Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi: Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma

International Review of Economics and Management, vol.5, pp.23-41, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Halkla Ilişkiler Öğrencilerinin Mesleğe Bakışı: Birey-Meslek Uyumu Açısından Bir Değerlendirme

Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, pp.1-7, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bireysel ahlak felsefeleri reklama yönelik etik değerlendirme ve satın alma niyeti televizyon reklamlarında cinselliğin kullanımı

Journal of Management, Marketing and Logistic, vol.3, pp.346-355, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Moral philosophy ethical judgment and purchase intention perceptions of sex appeals in television advertising

Journal of Management, Marketing and Logistics, vol.3, no.4, pp.346-355, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Impact of Business Ethics Course on Ethical Perceptions and Intentions of University Students

Journal of Global Strategic Management, vol.9, pp.71-80, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tüketici Karar Verme Tarzları Ölçeği Yapısı ve Boyutları

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.9, pp.293-304, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Satın Alma Tarzları ve SMS Reklamlara Yönelik Tutumlar Genç Tüketiciler Üzerinde Bir Araştırma

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, vol.5, pp.2-20, 2012 (Other Refereed National Journals)

The Impact of Unfair Business Practices on Bank Customers An Experimental Study

Ege Akademik Bakış Dergisi, vol.12, pp.23-30, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kurumsal İtibarı Oluşturan Farklı Bileşenlerin Müşteri Bağlılığı Üzerindeki Etkileri

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, vol.4, pp.65-96, 2011 (Other Refereed National Journals)

Küresel Firmaların Yerel Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Marka Değeri ve Marka Tercihini Nasıl Etkilemektedir

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Öneri Dergisi, vol.9, pp.83-91, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çevreci Yönelim Çevre Dostu Davranış ve Demografik Özellikler Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.14, pp.507-532, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kurumsal İtibar Bileşenlerinin Algılanan Önemi Demografik Özelliklerden Etkilenmekte Midir

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, pp.93-114, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Reklamlarda Çevreci İddialar ve Reklam Etkililiği Basılı Reklamlar Üzerinde Deneysel Bir Araştırma

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, pp.85-106, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Growth of Democracy and Political Marketing Applications in Turkey

AKADEMİK BAKIŞUluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Otobüs İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Ölçümü Kandıra Gürkan Turizm Örneği

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.1, pp.125-138, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tüketicilerin Çevreye Duyarlılığı ve Reklamlardaki Çevreci İddialar

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.48-79, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ŞEHİR İMAJININ AİDİYET ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KANDIRA ÖRNEĞİ

International Marmara Social Sciences Congress (Autumn), Kocaeli, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.452-460

CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE MARKA BEĞENİLİRLİĞİNİNBELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ULUSLARARASI MARMARA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 1 - 03 November 2019, pp.368-376

PAZARLAMA ETİĞİ VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK BAĞLAMINDA GÜVEN, İTİBAR, MEMNUNİYET VE AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA DEĞİŞKENLERİNİN İNCELENMESİ: TURKCELL ÖRNEĞİ

ICOAEF VI International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES, Balıkesir, Turkey, 16 - 17 November 2019, pp.631-654

Şehire ve Şehirde Yaşayanlara Yönelik Algının Davranışsal Niyetler Üzerindeki Etkisi: Kandıra İlçesi Örneği

XIII. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management, Tekirdağ, Turkey, 5 - 06 October 2019, vol.1, pp.891

Genç Tüketicilerde Eşsizlik İhtiyacı Cinsiyete Göre Farklılaşmakta Mıdır?

XI. InternaƟonal Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Serie, Tekirdağ, Turkey, 9 - 10 March 2019, vol.11, pp.884-890

Consumer Regret Arising From Sub-Optimal Conditions in Stock-Out Situations and Its’ Influence on Brand Loyalty

14th International Strategic Management Conference, PRAG, Czech Republic, 12 - 14 July 2018

Effects of Higher Education Service Quality on Intention to Adopt the Profession: A Study on Public Relations Students

International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business andFinance Studies (Global Meeting of Social Science Community), Lisbon, Portugal, 27 - 29 November 2017, pp.33

Halka İlişkiler Öğrencilerinin Mesleğe Bakışı: Birey-Meslek Uyumu Açısından Bir Değerlendirme

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Ruse, Bulgaria, 8 - 09 April 2017, pp.873

How Professional Accountant s Tax Morale Affects Taxpayer s Tax Morale A study in Balikesir

6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEADERSHIP, TECHNOLOGY, INNOVATION AND BUSINESS MANAGEMENT, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2016, pp.252-257

How professional accountant s tax morale affects taxpayer s tax morale A study in Balikesir İsmail Atabay Fatih Koç Ümit Alnıaçık 28 30 October 2016 Antalya 2016

6th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2016, vol.1, pp.1-10

Dışadönüklük ve Uyumluluğun Tüketici Etnosentrizmi Üzerindeki Etkisi

2. International Congress on Economics and Business ICEB 2016, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 30 May - 03 June 2016, vol.1, pp.1239-1249

Factors Affecting the Sales Performance in Industrial B2B Markets A Qualitative Study on Companies Operating in Turkey Uğur Burak Aydın Ümit Alnıaçık

2ND ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, AICSS 2016, İstanbul, Turkey, 2 - 04 June 2016, vol.1, pp.1-10

ADVERTISING ETHICS: PERCEPTIONS OF SEX APPEALS IN TELEVISION ADVERTISING

Global Business Research Congress (GBRC), İstanbul, Turkey, 26 - 27 May 2016, vol.2, pp.692-702 Sustainable Development identifier

THE EFFECT OF MORAL PHILOSOPHY ON INDIVIDUAL INTENTIONS TOWARD SOCIALLY RESPONSIBLE TOURISM FIRMS

3rd International Conference on Social Responsibility,Ethics, and Sustainable Business, Barcelona, Spain, 9 - 10 October 2014

Attracting Talented Employees to the Company: Do We Need Different Employer Branding Strategies in Different Cultures?

10th International Strategic Management Conference, Rome, Italy, 19 - 21 June 2014, vol.150, pp.336-344 identifier

The Impact of Personality on Technology Acceptance: A Study on Smart Phone Users

10th International Strategic Management Conference, Rome, Italy, 19 - 21 June 2014, vol.150, pp.541-551 identifier

Afete Hazırlık Çalışmalarında İkna Edici İletişim

Türkiye'nin Afet Yönetimi 15. Yuvarlak Masa Toplantısı, Turkey, 11 January 2013

Does person-organization fit moderate the effects of affective commitment and job satisfaction on turnover intentions?

9th International Strategic Management Conference, Riga, Latvia, 27 - 29 June 2013, vol.99, pp.274-281 identifier

Relationships between career motivation, affective commitment and job satisfaction

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, Spain, 21 - 23 June 2012, vol.58, pp.355-362 identifier

Identifying dimensions of attractiveness in employer branding: effects of age, gender, and current employment status

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, Spain, 21 - 23 June 2012, vol.58, pp.1336-1343 identifier

CAN GLOBAL FINANCIAL CRISIS MAKE AMENDS FOR UNFAIR TREATMENT TO EMPLOYEES?

6th International Scientific Symposium on Business Administration, Karvina, Czech Republic, 27 - 28 May 2010, pp.1-3 identifier

How Does Positive and Negative CSR Information Influence the Intentions of Various Stakeholders

9th International Conference on Corporate Social Responsibility, Zagreb/Croatia, Zagreb, Croatia, 16 - 18 June 2010

YENİ ÇEVRESEL PARADİGMA ÖLÇEĞİ İLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Bölgesel Kalkınma Kongresi, Burhaniye/Balıkesir, Turkey, 14 - 16 November 2009, vol.1, pp.178-185

Değer Yargıları ve Tüketimde Çevreci Eğilimler

13. Ulusal Pazarlama Kongresi, Adana, Turkey, 30 October - 01 November 2008

Consumer Decision Making Styles As A Tool For Developing Effective Marketing Strategies

3. International Strategic Management Conference, Antalya, Turkey, 21 - 23 June 2007

Kurumsal İtibar ve Bölgesel Kalkınmadaki Önemi

Bölgesel Kalkınma Kongresi, Balıkesir, Turkey, 14 November 2009 - 16 May 2005

Books & Book Chapters

Bölüm9: Marka Sermayesinin Kaynaklarının Ölçülmesi: Tüketicinin Zihnini Anlamak

in: Stratejik Marka Yönetimi: Marka Sermayesinin İnşası, Ölçümü ve Yönetimi, Aykan Candemir, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.290-318, 2019

The Effect of Cultural Differences on Technology Readiness and Acceptance: A Study on Online Shopping Technologies

in: SELECTED DISCUSSIONS ON SOCIAL SCIENCE RESEARCH, BEDRIYE TUNÇSIPER, FERHAN SAYIN, BURAK HERGÜNER, FATMA İREM AYDIN, Editor, FRONTPAGE PUBLICATIONS LIMITED, London, pp.266-291, 2019

THE IMPACT OF PERCEIVED EASE OF USE, PERCEIVED USEFULNESS AND PERCEIVED RISK ON BEHAVIORAL INTENTIONS:A STUDY ON ONLINE BOOKING SITES

in: Studies on Balkan and Near Eastern Social Sciences, Rasim Yılmaz Günther Löschnigg, Editor, PETER LANG, Frankfurt, pp.29-35, 2017

The Impact Of Perceived Ease Of Use, Perceived Usefulness And Perceived Risk On BehavioralIntentions: A Study On Online Booking Sites

in: Studies on Balkan and Near Eastern Social Sciences, Rasim Yilmaz, Günther Löschnigg, Editor, Peter Lang GmbH, Frankfurt, pp.29-35, 2017