Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Geometri ile ilgili öz-yeterlik ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması

Academic Social Studies, vol.4, no.14, pp.19-29, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sekizinci sınıf öğrencilerinin daire ve daire diliminin alanı ile ilgili problem oluşturma becerilerinin incelenmesi

The Journal of Academic Social Science, vol.8, no.106, pp.157-182, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaokul öğrencilerinin problem çözme ve problem oluşturma becerilerinin incelenmesi

Milli Eğitim, vol.49, no.226, pp.149-184, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Matematik ve fen öğretiminde güven, bağlılık, işbirliği ve öğrenci düşüncesi inançları ölçeğinin uyarlama çalışması

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, vol.10, no.1, pp.114-125, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaokul öğrencilerinin matematik okuryazarlığı ile görsel matematik okuryazarlığı öz-yeterlik algıları arasındaki ilişki

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, vol.9, no.4, pp.1113-1138, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier identifier

Ortaokul düzeyinde geometriye yönelik bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.27, no.4, pp.1563-1573, 2019 (Other Refereed National Journals)

Matematik ile ilgili düşünceler ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, vol.9, no.1, pp.78-89, 2019 (Other Refereed National Journals)

Ortaokul öğrencilerinin matematik kaygıları ile matematiksel anlamaları arasındaki ilişki

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, vol.8, no.3, pp.599-622, 2018 (Other Refereed National Journals) identifier identifier

Zihin haritaları ve metaforlar aracılığı ile okul öncesi öğretmeni adaylarının matematik hakkındaki düşüncelerinin incelenmesi

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.59, pp.71-87, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

The analysis of middle school students’ mathematical understanding in terms of different variables

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.25, no.4, pp.1421-1434, 2017 (Other Refereed National Journals)

Jigsaw-I tekniğinin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin geometriye yönelik tutumuna ve öz-yeterliğine etkisi

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.12, no.28, pp.473-488, 2017 (Other Refereed National Journals)

Ortaokul öğrencilerinin geometriye yönelik tutumları ve öz-yeterlikleri

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.52, pp.335-350, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Developing the rubric for evaluating problem posing (REPP)

International Online Journal of Educational Sciences, vol.8, no.1, pp.8-25, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaokul öğrencilerinin farklı değişkenlere göre matematiksel anlamaları

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.42, pp.345-360, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The relationship between 7th and 8th grade students’ conceptual learning and mathematics self-efficacy levels of subject of ”algebraic expressions and equations”

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.7, no.1, pp.93-102, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

8th grade mathematics subjects within the scope of TIMSS: The opinions of prospective mathematics teachers

International Online Journal of Educational Sciences, vol.7, no.2, pp.58-70, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Semi-structured problem posing cases of prospective mathematics teachers: Experiences and suggestions

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.6, no.2, pp.56-69, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Structured problem posing cases of prospective mathematics teachers: Experiences and suggestions

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.5, no.4, pp.173-187, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaokul öğrencilerinin ”matematik öğretmeni” kavramına ilişkin metafor algıları

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.25, pp.89-111, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının TIMSS hakkındaki görüşleri: Kocaeli üniversitesi örneği

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.24-36, 2014 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin olasılık bilgisini oluşturma ve pekiştirme süreci

Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, vol.3, no.2, pp.11-58, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

The process of constructing absolute value function knowledge for high school students

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.4, no.4, pp.1-13, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

RSA şifrelemesi yardımıyla modüler aritmetik konusunun pekiştirilmesi

Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.149-186, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Learning styles of prospective teachers: Kocaeli university case

Journal of Educational and Instructional Studies, vol.3, no.2, pp.1-12, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin ”tablo ve grafikler” konusu ile ilgili yakınsal gelişim alanlarının belirlenmesi

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.6, no.5, pp.633-665, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

A research on the beliefs about mathematics learning and teacher efficacy of prospective teachers in Turkey

World Journal of Education, vol.2, no.6, pp.66-78, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin ”matematik” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.4, pp.355-369, 2012 (Other Refereed National Journals)

Teaching the subject ’sets’ with the ‘dissociation and re-association’ (Jigsaw)

International Online Journal of Educational Sciences, vol.4, no.1, pp.1-18, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Geometriye yönelik sorgulayıcı öğrenme becerileri ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması

VIITh International Eurasion Educational Reserach Congress, Eskişehir, Turkey, 10 - 13 September 2020

Beşinci sınıf öğrencilerinin öğrenme stillerine göre problem oluşturma becerilerinin incelenmesi

4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education, 26 - 28 September 2019

Matematiksel problem çözmeye yönelik düşünceler ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması

4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education, 26 - 28 September 2019

Matematiğe yönelik inanç ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, 12 - 14 April 2019

Sınıf öğretmeni adaylarının matematik ile ilgili düşüncelerinin incelenmesi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, 23 - 25 November 2018

Ortaokul öğrencilerinin matematik kaygılarının incelenmesi

13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 4 - 06 October 2018

Ortaokul matematik öğretmeni adaylarının matematiğe yönelik düşüncelerinin incelenmesi

3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 9 - 12 September 2018

Analysis of pre-service math teachers’ perceptions about problem concept using mind maps

Global Conference on Education and Research (GLOCER 2018), 17 - 20 April 2018

Matematik öğretmeni adaylarına göre ”matematik” nedir?

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20 - 23 April 2017

The relationships between middle school students’ problem posing achievements and math problem solving attitudes: Fractions

9th World Conference on Educational Sciences (WCES 2017), 1 - 04 February 2017, vol.4, pp.462-471

Investigation of middle school students’ visual math literacy self-efficacy perceptions

9th World Conference on Educational Sciences (WCES 2017), 1 - 04 February 2017, vol.4, pp.454-461 Sustainable Development

The analysis of middle school students’ anxieties-apprehensions about mathematics in terms of different variables

International Conference on New Horizons in Education (INTE 2016), 13 - 15 July 2016, pp.718-723

What is the meaning of ”mathematics” for the prospective preschool teachers?

International Conference on Mathematics and Mathematics Education, 12 - 14 May 2016

Meta-cognitive aspects of solving indefinite integral problems

7th World Conference on Educational Sciences (WCES 2015), 5 - 07 February 2015, vol.197, pp.622-629 identifier

The analysis of middle school students’ attitudes towards mathematics in terms of various variables

International Conference on New Horizons in Education (INTE 2015), 10 - 12 June 2015, pp.574-580

The analysis of the problems posed by prospective mathematics teachers about ‘ratio and proportion’ subject

International Conference on New Horizons in Education (INTE 2014), 25 - 27 June 2014, vol.174, pp.1364-1370 identifier

Free problem posing cases of prospective mathematics teachers: Difficulties and solutions

International Conference on New Horizons in Education (INTE 2014), 25 - 27 June 2014, vol.174, pp.1983-1990 identifier

TIMSS kapsamındaki 8. sınıf matematik konuları: İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının görüşleri

I. Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Ulusal Kongresi, Turkey, 30 - 31 May 2014

Effects of jigsaw technique on seventh grade primary school students’ attitude towards mathematics

5th World Conference on Educational Sciences (WCES 2013), 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.339-344 identifier

Effects of jigsaw technique on mathematics self-efficacy perceptions of seventh grade primary school students

5th World Conference on Educational Sciences (WCES 2013), 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.333-338 identifier

Learning styles of prospective mathematics teachers: Kocaeli university case

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.328-332 identifier

The opinions of primary mathematics student-teachers on problem based learning method

5th World Conference on Educational Sciences (WCES 2013), 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.1826-1831 identifier

İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının TIMSS hakkındaki görüşleri: Kocaeli üniversitesi örneği

2nd World Conference on Educational and Instructional Studies (WCEIS 2013), 7 - 09 November 2013, pp.36

Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri: Kocaeli üniversitesi örneği

4th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 25 - 27 April 2013, pp.87

Metacognitive aspects of solving function problems

4th World Conference on Educational Sciences (WCES 2012), 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.2178-2182 identifier

Metaphors that prospective primary school teachers possess on the concept of ”mathematics”

4th World Conference on Educational Sciences (WCES 2012), 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.1470-1475 identifier

Problem solving and problem posing skills of prospective mathematics teachers about the ‘sets’ subject

International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2012), 10 - 13 October 2012, vol.69, pp.1650-1655 identifier

İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin ”matematik” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar

World Conference on Educational and Instructional Studies (WCEIS 2012), 7 - 09 November 2012, pp.11

Teacher trainees’ self-efficacy beliefs about mathematical literacy: Turkey case

23rd International Conference Society for Information Technology Teacher Education, 5 - 09 March 2012, pp.4330-4337 Sustainable Development

Matematik başarısı düşük ilköğretim öğrencilerinin olasılık bilgisini oluşturma ve pekiştirme süreci

The International Conference on New Trends in Education and Their Implications (ICONTE 2010), 11 - 13 November 2010

Lise öğrencilerinin gözüyle matematik

9. Matematik Sempozyumu, Turkey, 20 - 22 October 2010

Comparison of mathematics education curricula of Turkey and New Jersey (NJ-USA)

XIV. World Congress World Council of Comparative Education Societies (WCCES 2010), 14 - 18 June 2010

Lise öğrencilerinin mutlak değer fonksiyonu bilgisini oluşturma süreci

18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Turkey, 1 - 03 October 2009

Books & Book Chapters

Ortaokul matematik öğretmeni adaylarının ”matematik” ile ilgili düşüncelerinin incelenmesi

in: Küreselleşen Dünyada Eğitim, Özcan Demirel, Serkan Dinçer, Editor, Pegem Akademi, pp.833-848, 2017