Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Medeniyetin Kurucu Unsuru Olarak NübüvvetToplumun Kuruluşu Hakkında Farklı Tarih Tasavvurları

İnsanToplum, cilt.10, sa.3, ss.1-44, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Muhammed Hamîdullah’ın İslam İktisadı’na Dair Öncü Katkısı ve Teklifleri

İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.119-138, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslâm Medeniyetinin Bütünlüklü, Kapsayıcı ve Diğer Medeniyetlerle Etkileşime Açık Yapısı

İslam Medeniyeti Araştrmaları Dergisi (İMAD), cilt.4, ss.195-217, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çağdaş İslam Düşüncesi’nde Hilafet Anlayışları:Muhammed Hamîdullah ve Yüksek Hilafet Konseyi

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, cilt.22, ss.833-858, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Zor Zamanda Âlim Olma: Ahmet Muhtar Büyükçınar’ın Kendi Kaleminden Hayatı ve Eserleri Üzerinden Din Anlayışı

Kocaeli İlahiyat Dergisi, cilt.1, ss.71-89, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Milli Görüş ve Çağdaş İslam Düşüncesindeki Yeri

Turkish Studies, cilt.12, ss.133-148, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şeybânî Özbek Hanları Ve Nakşibendîlik

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, cilt.3, ss.5-22, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahterî Muslihiddîn Mustafa Karahisârî’nin ‘Tarih’i Ve Bu Eseri Çerçevesinde Ahteri’nin İslam Tarihi ile Siyer ilmindeki Yeri

İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (İMAD), cilt.1, ss.246-276, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İslam Eğitim Anlayışının Bütünlüklü, Kapsayıcı ve Diğer Medeniyetlerle Etkileşime Açık Yapısı

Uluslararasi İslam Egitimi Kongresi 2019, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Nisan 2019

Fuat Sezgin ve İlim Anlayışı

Uluslararası İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 15 Şubat 2019

Toplumların Oluşumunda Adalet Merkezli Nebevi Ahlakın Rolü

TÜM YÖNLERİYLE HZ. PEYGAMBER VE AHLAKI SEMPOZYUMU, Kocaeli, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018

ZOR ZAMANDA ÂLİM OLMA: AHMET MUHTAR BÜYÜKÇINAR’xxIN KENDİ KALEMİNDEN HAYATI VE ESERLERİ ÜZERİNDEN DİN ANLAYIŞI

Uluslararası Gaziantep Alimleri ve Gaziantep’te Dini Hayat Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 14 - 15 Ekim 2016, ss.943-960

MİLLİ GÖRÜŞ VE ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNCESİNDEKİ YERİ

3. ULUSLARARASI MİLLİ GÖRÜŞ SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Mart 2017, cilt.12, ss.133-148

NECMETTİN ERBAKAN VE ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNCESİNDEKİ YERİ

Doğumunun Doksanıncı Yılında Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Düşüncesi, Konya, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2016

Ahterî nin İslam Tarihi ve siyer İlmindeki Yeri

Ahteri Sempozyumu, Kütahya, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

”Nedžmettin Erbakan - život, djelo, ideja”

Sarajevo: Balkanski centar za analizu i studije- BALANS, Saray Bosna, 2019

1990’larda Necmettin Erbakan’ın ve Refah Partisi’nin (RP) Yükselişi veİslamcı Dergilerde Alımlanışı

“Bir Başka Hayata Karşı” 1980 Sonrası İslamcı Dergilerde Meseleler, Kavramlar ve İsimler, Lütfi Sunar, Editör, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya, ss.389-410, 2019

Bizim hikâyemiz: Seksen sonrası İslamcı fikir muhitlerine dair bazı mülahazalar

Bir Başka Hayata Karşı” 1980 sonrası İslamcı Dergilerde Meseleler, Kavramlar ve İsimler, lütfi Sunar, Editör, Konya Kültür AŞ, Konya, ss.411-418, 2019

Vahiy-Ahlak İlişkisi

TÜM YÖNLERİYLEHZ. PEYGAMBER VEAHLAKI, ABDULKADİR MACİT, Editör, ENSAR, ss.35-73, 2019

Hindistan Müslümanlarının Hint Hilafet Hareketi’ndenUluslararası Hilafet Konseyi’ne UzananHilafet Anlayışları)

Geçmişten Günümüze Hilafet, Mustafa Sabri Küçükaşcı, Ali Satan, Abdulkadir Macit, Editör, Nobel Yayıncılık, İstanbul, ss.279-334, 2019

Necmettin Erbakan

PLURAL Publications GmbH, Köln, 2018

Mehmed Akif Ersoy

İlke Yayıncılık, İstanbul, 2017

İbn Battuta, Aşık Paşazâde, Hasan Kâfî Akhisarî, Evliya Çelebi, Pirîzâde Mehmed Sahip Efendi, Belh, Herat, Semarkant, Sicistan, Necmettin Erbakan, Mehmet Akif Ersoy

İslam Düşünce Atlası, İbrahim Halil Üçer, Editör, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları: 360, Konya, ss.45-303, 2017

Çağdaş İslam Tarihçiliği ve Muhammed Hamidullah

Dünyada Tarihçilik Dönemler/ Okullar/ Yaklaşımlar ve Tarihçiler, Ahmet Şimşek, Editör, PEGEM Akademi Yayıncılık, Kocaeli, ss.323-340, 2017

Ahmet Yaşar Ocak Fuat Sezgin İhsan Süreyya Sırma İsmail Hakkı Uzunçarşılı Ömer Lütfi Barkan Zeki Velidi Togan

Türkiye’nin Birikimleri-5, “Tarihçiler”, Hüseyin Türkan, Editör, İlke Yayıncılık, İstanbul, ss.32-300, 2015

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Hayrettin Karaman İsmail Kara

Türkiye’nin Birikimleri-1 “İlahiyatçılar”, Hüseyin Türkan, Editör, İlke Yayıncılık, İstanbul, ss.45-329, 2013

Diğer Yayınlar