Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Dervîş Mahfî ve Muhtâr-nâme’xxsi

Littera Turca, vol.6, no.2, pp.233243, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

FUÂDÎ VE RİSÂLE-İ ŞEVKİYYE FÎ-DEVERÂN-I SÛFÎYYE'Sİ.

Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, vol.5, no.2, pp.324-338, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

Fuâdî ve Risâle-İ Şevkiyye Fî-Deverân-I Sûfîyye’si

Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, vol.5, no.2, pp.324-336, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

CEVRÎ, HALL-İ TAHKÎKĀT VE ‘AYNÜ’L-FÜYÛZ ADLI ESERLERİ

TEKE Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, no.812019, pp.275-290, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Muhtasar Bir Menâkib-nâme: Menâkib-i Sünbüliyye

İlmî, Harsî ve İçtimaî Araştırmalar DergisiHakemli, Elektronik, Süreli Dergi, vol.2, no.4, pp.38-48, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

İstiklâl Marşı’nın Temel Kavramları

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitimi (TEKE) Dergisi, vol.6, no.4, pp.2414-2435, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Hikmetlerin Dilinden Hoca Ahmed Yesevi

Giresun Üniversitesi Sosyal Bililer Ensitüsü Dergisi, vol.9, no.2, pp.274-294, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

6 Milyonlarca Kuştuk Şiiri nin Muhtevası ve Kaynakları Hakkında

UTEK' 2014, pp.342-359, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

19 Ad ve Sıfatlarıyla Zâtî Dîvânı nda Rakîb

Ahmet Atilla Şentürk Armağanı,, pp.767-776, 2013 (Other Refereed National Journals)

3 Ziya Gökalp in manzûmeleri ve Ala Geyik Hakkında

Turkish Studies, vol.7, pp.601-609, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2 Mesnevî Hikâyeleri ve Kaynakları Hakkında

ELMİ AXTARIŞLAR, pp.11-29, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mehmed Âkif in Şiirinde Hürriyet ve Vatan Kavramı

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (itobiad), vol.1, no.1, pp.7-20, 2012 (Other Refereed National Journals)

5 Bosnalı Mehmed Fâzıl Paşa Dîvânı nda Mahallî Öğeler

Turkish Studies, vol.8, no.13, pp.411-421, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fu âdî ve Hâb nâme Risâlesi nin Biyografik Özelliği

Mustafa İsen Adına Uluslararası Sempozyum-Klasik Türk Edebiyatında Biyografi-Bildiriler, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, no.404, pp.673-680, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

17 Necâtî nin İntihâl Konulu Bir Hicviyyesi

Ölümünün 500. Yılında Necâtî Bey’e Armağan, no.1, pp.220-231, 2011 (Other Refereed National Journals)

Tasavvufî Bir Eser Menâkıb ı Evliyâ Ya da Sünbüliyye

Adıyaman Üniversitesi Yayını, pp.655-663, 2010 (Other Refereed National Journals)

2 Sa dî Düşüncesi ve Etkileri

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.40, pp.47-58, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

8 Necâtî Beğ in Kâtipleri Hicveden Bir Kıt ası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, no.16, pp.125-133, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Vişne zâde İzzetî ve Şiiri

Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu Bildiri Kitabı, vol.2, pp.1261-1274, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ney in Öyküsü ve Dîvan Şiiri nde İşlenişi

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.39, pp.719-751, 2009 (Other Refereed National Journals)

7 Divan Şiiri Metinlerinin Kültürel Zenginliği

Beykoz Belediyesi Kültür Yayınları, no.8, pp.311-341, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Divan Şiiri nde Hâl Dili

İlmî Araştırmalar, no.24, pp.137-155, 2007 (Other Refereed National Journals)

Fuzûlî nin Şiir Hakkındaki Görüşleri

I. Ulusal Şiir Kongresi Kitapçığı, pp.91, 2007 (Other Refereed National Journals)

4 Divan Şiirinde Medhiyyelere Felsefî Bir Bakış

I. Uluslar arası Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu Bildiri Kitabı, pp.113-128, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Divan Şiirinde Medhiyelere Felsefî Bir Bakış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, pp.113-128, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

13 Bir Ölümün Yankıları ve Yahya Bey Mersiyesi

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), no.33, pp.69-80, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Hamdullah Hamdî ve Yusuf u Züleyhâ Mesnevisi ne Genel Bir Bakış

"Ölümünün 500. Yılında Şâir Necâtî Anısına" I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, vol.2, no.9, pp.1323-1340, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

1 Tanpınar ın İki Eseri nde Mûsîkî Lezzet ve Tat Temaları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies), pp.379-384, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gebze de Batan Fetih Güneşi ve Şiirleri

Kocaeli Kültür, no.2, pp.7-12, 2006 (Other Refereed National Journals)

Dil Devrimi Sürecinde Eski Eserlerden Sözcük TaramaÇalışmaları

Cumhuriyet Aydınlanması, no.144, pp.163-174, 2004 (Other Refereed National Journals)

11 Hayâlî ve Yahyâ Bey in Gazellerinde Fuzûlî Etkisi

İlmî Araştırmalar, 2004 (Other Refereed National Journals)

9 Eski Eserlerden Söz Tarama Çalışmaları

Cumhuriyet Aydınlanması, no.1, pp.165-174, 2004 (Other Refereed National Journals)

Edebiyat Araştırmaları Üzerine

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.26, pp.41-48, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

8 Şehriyâr ın Türkçe Şiirlerinde Sevgi Teması

Nâme-i âşinâ, no.12, pp.121-130, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yahya Kemâl Beyatlı nın Neoklasik Şiirleri

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (KOSBED),, no.6, pp.137-143, 2003 (Other Refereed National Journals)

6 Nevrûz ve Türk Edebiyatı nda Nevrûziyeler

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (KOSBED),, no.1, pp.179-192, 2000 (Other Refereed National Journals)

6 Nevrûz ve Türk Edebiyatı nda Nevrûziyeler

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (KOSBED),, no.1, pp.179-192, 2000 (Other Refereed National Journals)

Mersiyenin Tarihçesi Hakkında

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (TAED), no.13, pp.169-173, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

5 Mersiye nin Tarihçesi Hakkında

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED),, no.13, pp.169-173, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

4 Mevlânâ Adına Kayıtlı Küçük Bir Mesnevi Bülbül nâme

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED),, no.9, pp.79-88, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

3 Zehrimâr zâde Seyyid Mehmed Rızâ ve Tezkiresi

Yedi iklim Aylık Sanat, Edebiyat ve Kültür Dergisi, no.51, pp.34-38, 1994 (Other Refereed National Journals)

2 Rızâ Tezkiresi nde Edirneli Şairler

Yedi İklim Aylık Sanat, Edebiyat ve Kültür Dergisi, no.47, pp.102-5, 1994 (Other Refereed National Journals)

Hikmetlerin Dilinden Hoca Ahmed Yesevî

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.2, pp.275-293, 1900 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ticaret ve Kültür Yolu: İpek Yolu

5. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu-5 th International Symposium on Silk Road Academic Studies, SEMPOZYUM TAM METİN KİTABI, Kocaeli, Turkey, 16 September 2021, pp.296-307

“Sözün Nazm Edilişinde Kalemin İşlevi - The Function of the Pencil in the Promising of the Word”

IX Халықаралық Түркология Конгресі Түркі Мәдениеті Мен Өркениетінің Сабақтастығы 20-22 Қазан 2021 Жыл Түркістан- IX.Uluslararası Türkoloji Kongresi Türk Kültür Ve Medeniyetinin Sürekliliği, Türkistan, Kazakhstan, 21 October 2021, pp.663-677

AYNA’NIN GÖZDEN DÜŞÜRDÜĞÜ BİR SÖZCÜK: GÖZGÜ

Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 28 June 2021, pp.65-87

Nef’xxî’xxnin ”Sözüm” Redifli Kasîdesi’xxnden Hareketle Klasik Türk Şiirinde Sözün Macerası

Klasik Türk Edebiyatının Ses ve Anlam Dünyası Sempozyumu- Prof. Dr. Halûk İpekten Anısına, Düzce, Turkey, 10 - 11 October 2019, pp.158181

MISIR YOLUNDA HEDER OLAN FEHÎMVE MISIRLA İLGİLİ BİR KIT‘ASI

3. ULUSLARARASI İ P E K Y O L U A K A D E M İ K ÇALIŞ MAL AR S E M P O Z Y U M U, Belgrade, Serbia And Montenegro, 3 - 05 May 2019, pp.158-167

MISIR YOLUNDA HEDER OLAN FEHÎMVE MISIRLA İLGİLİ BİR KIT‘ASI

3. Uluslararası İpekyolu Akademik Araştırmalar Sempozyumu, Belgrade, Serbia And Montenegro, 3 - 05 May 2019, no.3, pp.158-167 Creative Commons License

NEF‘Î’NİN “SÖZÜM” REDİFLİ KASÎDESİ’NDEN HAREKETLEKLASİK TÜRK ŞİİRİNDE SÖZÜN MĀCERĀSI

Prof. Dr. Haluk İpekten anısına ”Klasik Türk Edebiyatının Ses ve Anlam Dünyası Sempozyumu”, Düzce, Turkey, 10 - 11 October 2019

Nef‘î’nin “Sözüm” Kasîdesinden Hareketle Klasik Türk Şiiri'nde Sözün Mâcerâsınd

Prof. Dr. Haluk İpekten anısına Klasik Türk Edebiyatının Ses ve Anlam Dünyası Sempozyumu, Düzce, Turkey, 10 - 11 October 2019 Creative Commons License Sustainable Development

Dîvânü Lugati’t-Türk’te İnsan-Hayvan İlişkisine Dâir Edebî Söylemler

Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu – VIII: Hayvan ve Hayvancılık Kültürü, Bişkek-Issıg Köl, Kyrgyzstan, 19 - 23 August 2019

DÎVÂNÜ LUGATİ’T-TÜRK’TE HAYVAN-İNSAN İLİŞKİSİNE DÂİR EDEBÎ SÖYLEMLER

Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu – VIII: Hayvan ve Hayvancılık Kültürü, Bishkek, Kyrgyzstan, 19 - 23 August 2019, pp.24 Sustainable Development

Eserden Müessire: Kasîde Der Vasf-ı İstanbul ve Sit3ayiş-i Sadr-ı A’xxzam İbrahim Paşa

III. Uluslararası AVRASYA Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.134

TÜRK EDEBİYATINDA HAMZANÂME VE DOKUZUNCU CİLDİN ÖZETİ

III. Uluslararası AVRASYA Multidisipliner Çalışmalar Kongresi Sosyal ve Beşeri Bilimler Kitabı , Gaziantep, Turkey, 4 - 07 May 2019, pp.105-114 Creative Commons License

ESERDEN MÜ’ESSİRE: KASÎDE DER VASF-I İSTANBUL VE SİTÂYİŞ-İ SADR-I A’ZAM İBRAHİM PAŞA

3. Uluslararasi Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongres, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.594 Sustainable Development

Ali Kazaklı: Hayatı, Edebî Kişiliği ve Şiirleri

2. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir/Ürgüp, Turkey, 20 - 22 September 2018, pp.125-137

FUÂDÌ VE RİSÂLE-İ ŞEVKİYYE FÎ DEVERÂN-I SÛFÎYYE’Sİ

2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), Mardin, Turkey, 9 - 13 May 2018, pp.469

Tazarru -nâme deki Klasik Türk Edebiyatı İle İlgili Kavramlar

Sivrihisarlı Sinan Paşa ve Nesir Edebiyatı, Eskişehir, Turkey, 14 December - 14 November 2011, pp.341-349

Şiirsel Klasik Türk Nesrinin Özellikli Yapısı

Uluslararası Osmanlı Nesrinin Dili Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2013, pp.273-282

Bosna-Hersek’xxte Türkçe Basın: Behâr

Geçmişten Günümüze Balkanlarda Türkçenin Süreli Yayınlardaki Yeri ve Önemi Sempozyumu, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 11 - 14 May 2017, pp.244-253

Kutadgu Bilig de Dil ve Söz

Yûsuf Has HâcIb’In Doğumunun 1000. Yılında Kutadgu Bilig TÜRK DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN ŞÂHESERI Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, Turkey, 14 - 15 November 2016, pp.280-289

Bilim ve Siyâset Adamı Mehmed Fuâd Köprülü

Ölümünün 50. Yılında Bilim ve Siyâset Adamı Mehmed Fuâd Köprülü'yü Anma Paneli, Kocaeli, Turkey, 21 December 2016

Süleyman Nazîf ve Vatan Sevgisi

Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 2 - 05 November 2016, pp.339

Ölümünün 50. Yılında M. Fuad Köprülü

M. Fuad Köprülü Anma Programı-Konferans, Kocaeli, Turkey, 09 December 2016

Ölümünün 50 Yılında Bilim ve Siyâset Adamı Mehmed Fuâd Köprülü

Mehmed Fuâd Köprülü Konferansı, Kocaeli, Turkey, 09 December 2016

Dîvân Şâirinin Eğitmen ve Öğretmen Kimliği

II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal   Bilimler Sempozyumu, Nizip/Gaziantep, Turkey, 5 - 07 May 2016, pp.200-201

Dîvânü Lugati t Türk te San atlı İfâdeler

Türk-İslam Dünyasında Kaşgarlı Mahmud Uluslararası Sempozyumu, Bishkek, Kyrgyzstan, 21 - 22 April 2016

Yunus Emre Divanı'nda İlim ve Bilgi

Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması, Eskişehir, Turkey, 26 May 2014

Neceti Beğ Divanın da Ölüm

1. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu. 15-17 Nisan 2009, Kocaeli. Ölümünün 500. yılında Necati Beğ anısına ZAVOTÇU, GENCAY (Editör)1. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu. 15-17 Nisan 2009, Kocaeli. Ölümünün 500. yılında Necati Beğ anısına, Kocaeli, Turkey, 15 - 17 March 2009, vol.1, pp.524-530

Books & Book Chapters

Yûnus Emre'nin Ümmîliği ve Türkçesi

in: Geçmişten Günümüze Yûnus Emre, Prof. Dr. Gencay Zavotçu- Doç. Dr. Hakan Yalap, Editor, akıl fikir, İstanbul, pp.15-46, 2021

TİCARET VE KÜLTÜR YOLU: İPEK YOLU

in: SEMPOZYUM TAM METİN KİTABI- ЗБОРНИК РАДОВА THE BOOK OF PROCEEDING, 5. luslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu / 5th International Symposium on Silk Road Academic Studies,, Prof. Dr. Gencay Zavotçu- Doç. Dr. Hakan Yalap, Editor, 5. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu-5 th International Symposium on Silk Road Academic Studies, SEMPOZYUM TAM METİN KİTABI, Kocaeli, pp.296-307, 2021

Prof. Dr. Gencay Zavotçu

in: Şiire Yön Veren Akademisyen Şairler, Prof. dr. Hasan Kavruk- Uzm. Aslı Kaya, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.599-607, 2020

Aşk İlinden Gönül Dilinden

Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 2018

Rızâ Tezkiresi

Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2017 Creative Commons License

TÜRK YAZI DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ

in: TÜRK DİLİ DERS KİTABI, GENCAY ZAVOTÇU, Editor, Kocaeli Üniversitesi Vakfı Yayınları, Kocaeli, pp.12-36, 2017

Klasik Türk Edebiyatı Sözlüğü

Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 2013

Günbatımı Saatleri

IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2010

Aşk İlinden Gönül Dilinden İnciler

IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2009 Sustainable Development

Rızâ Tezkiresi (İnceleme-Metin),

Sahhaflar Kitapsarayı, İstanbul, 2009

Türk Edebiyatı’nda Hâb-nâme ve Ömer Fu’âdî’nin Hâbiyye Risâlesi

Hazret-i Pîr Şeyh Şa'bân-ı Velî Vakfı Yayınları No: 8, İstanbul, 2007 Sustainable Development

Hüzünkondu (Şiir)

Yayıncı Yayınları, Kocaeli, 2004

Ya Anam Ölürse (öykü)

Yayıncı Yayınları, Kocaeli, 2004

Ya Anam Ölürse

Yayıncı Yayınları, İstanbul, 2004

Hüzünkondu

Yayıncı Yayınları, İstanbul, 2004

Hep Buruktur Yüreğimiz

Senfoni Yayınları, İstanbul, 2002

Edebiyat Yazıları

Kocaeli Üniversitesi yayınları, Kocaeli, 1999

Bir Şair-Bir Klasik: Fazlî-Gül ü Bülbül

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matbaası, Erzurum, 1995

Episodes in the Encyclopedia

Türkler Ansiklopedisi

Yeni Türkiye Yayınları, pp.1730-1742, 2002